Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Ministermöte om EU:s utvidgning och EU:s fleråriga budgetram

Publicerad

EU:s fleråriga budgetram och EU:s utvidgning är två av frågorna på agendan när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina europeiska ministerkollegor 18 juni. Ministrarna ska även förbereda nästa möte i Europeiska rådet.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

För att kunna hantera en så pass omfattande förhandling som förhandlingen om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 sker diskussionen sedan årsskiftet med utgångspunkt i ett samlat förhandlingsdokument som innehåller alla viktiga frågeställningar och förhandlingsalternativ. Det rumänska ordförandeskapet har nyligen presenterat en reviderad version av förhandlingsdokumentet utifrån de tematiska diskussioner som pågått under våren.

På mötet kommer EU-ministrarna att få möjlighet att ge sin syn på det reviderade förhandlingsdokumentet. Regeringen kan inte acceptera det uppdaterade förslaget som grund för fortsatta förhandlingar då förslaget är obalanserat och alltför ensidigt gynnar intressen som inte är linje med de svenska prioriteringarna.

Regeringen har tydliga mål med förhandlingen om den fleråriga budgetramen och arbetar bland annat för att hålla nere den svenska avgiften genom att minska storleken på budgeten och att se till att den andel Sverige ska betala inte ökar. Regeringen vill även ha en modern EU-budget med omprioriteringar till fördel för gemensamma åtgärder som säkerhet, migration, konkurrenskraft, forskning, miljö och klimatomställning genom minskade anslag till jordbruksstöd och strukturfonder.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet 20–21 juni

EU-ministrarna kommer också att diskutera dagordningen till det kommande mötet i Europeiska rådet, 20–21 juni. Den första punkten på europeiska rådets preliminära agenda är den strategiska dagordningen för nästa femårsperiod i EU samt tillsättningar av ett antal topposter inom EU. Stats- och regeringscheferna kommer även att behandla EU:s fleråriga budgetram, EU:s klimatstrategi, den europeiska terminen, desinformation samt externa relationer.

Eventuellt kommer de även att ta upp EU:s utvidgning.

EU-ministrarna kommer också följa upp föregående möte i Europeiska rådet på mötet.

Utvidgningspaketet

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om framsteg i reformarbetet inom ramen för EU-integrationsprocesserna för länderna på Västra Balkan och Turkiet. I år rekommenderar kommissionen att EU inleder anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien.

Regeringen anser att processen framåt måste utgå från och bidra till EU:s sammanhållning och enighet. Regeringen stödjer ett långsiktigt EU-perspektiv för länderna på västra Balkan men betonar vikten av fortsatta reformer.

Europeiska terminen

EU-ministrarna kommer även att ta ställning till och sannolikt godkänna en rapport om landspecifika rekommendationer inom den europeiska terminen, inför Europeiska rådets möte senare i juni.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 18 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.