Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit, rättsstatens ställning och budget på EU-rådsmöte

Publicerad

När EU-ministerråd för allmänna frågor möts 12 november ska de diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027, rättsstatens principer och brexit. På dagordningen står även förberedelser inför Europeiska rådets möte i december samt EU-kommissionens arbetsprogram för 2019.

Ann Linde
Brexit, rättsstatens principer och förberedelser för EU-toppmötet i december är några av frågorna när EU:s ministerråd för allmänna frågor träffas i Bryssel 12 november. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige. Foto: EU-representationen

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

På mötet kommer ordförandeskapet inledningsvis att ge ministrarna en lägesuppdatering av de pågående förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027. De kommer sedan att få möjlighet att ge sin syn på långtidsbudgeten inför de fortsatta förhandlingarna.

EU-kommissionen lade fram förslag på en ny flerårig budgetram för 2021–2027 under maj och juni i år. I EU-kommissionens förslag motsvarar utgifterna totalt 1,14 procent av EU:s samlade BNI.
Förslaget har sedan det presenterades diskuterats i EU:s ministerråd för allmänna frågor. Ordförandeskapet har nu påbörjat arbetet med att ta fram ett förhandlingsdokument.

Förberedelser inför Europeiska rådet 13–14 december

EU-ministrarna kommer att behandla ett första utkast till slutsatser till Europeiska rådets möte 13–14 november. Sannolikt kommer Europeiska rådet att ta upp migration, säkerhet och försvar samt EU:s långtidsbudget.

Europeiska planeringsterminen och kommissionens arbetsprogram för 2019

Ordförandelandet Österrike presenterar tillsammans med Rumänien som är kommande ordförandeland en färdplan för den europeiska terminen 2019. Den europeiska terminen är ett ramverk i EU för att förenkla rapporteringen och granskningen av makroekonomiska obalanser inom EU-länderna.

EU-kommissionen kommer också att presentera arbetsprogrammet för 2019 på mötet. Detta är den sittande kommissionens sista arbetsprogram för mandatperioden.

Subsidiaritetspaketet

På mötet kommer EU-kommissionen även att presentera ett paket med förslag om hur arbetet med EU:s subsidiaritetsprincip kan stärkas. Subsidiaritetsprincipen innebär att EU bara får agera om målen för en planerad åtgärd inte kan uppnås av medlemsstaterna eller om målen kan uppnås bättre genom att åtgärden vidtas på EU-nivå.

Årlig dialog om rättsstatens principer

Allmänna rådet har varje år sedan 2014 en dialog om rättsstatens principer i EU-länderna utifrån ett tema. Diskussionen på mötet kommer att utgå från årets tema som är förtroende för offentliga institutioner.

Rättsstatens principer i Polen

På mötet kommer EU-kommissionen att uppdatera ministrarna om läget för artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1) i EU-fördraget.
Bakgrunden är att EU-kommissionen i december 2017 lade fram ett förslag om att aktivera artikeln. Enligt denna kan ministerrådet slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Ungern och EU:s grundläggande värderingar

I september röstade Europaparlamentet för ett motiverat förslag till rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern eftersom Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar. På mötet kommer ministrarna att få en lägesuppdatering.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier inleder med att ge ministrarna en bild av det aktuella läget i de pågående förhandlingarna om utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. Framsteg har gjorts men men frågan om en så kallad reservlösning för gränsen till Irland är ännu inte löst.

Parallellt med förhandlingar om utträdesavtalet pågår förhandlingar om innehållet i den så kallade framtidsdeklarationen som ska reglera den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

På mötet kommer ministrarna att diskutera förhandlingsläget i de pågående förhandlingarna.

EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på mötet i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Genvägar

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.