Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Utvecklingen av EU:s ramprogram för Horisont Europa

Publicerad

På konkurrenskraftsrådet andra mötesdag 28 september kommer EU-ländernas ministrar för forskningsfrågor att arbeta med ramprogrammet Horisont Europa.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor handlar under mötets andra dag, 28 september, om utformningen av Horisont Europa, det vill säga EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027. Foto: Europeiska rådet

EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027

Ministrarna kommer att diskutera Horisont Europa, det vill säga EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2021–2027.

Förslaget är en del av EU-kommissionens förslag till EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027. Det uppgår till 100 miljarder euro i löpande priser för hela perioden.

Ramprogrammet Horisont Europa består av tre så kallade pelare, öppen vetenskap, globala utmaningar och industriell konkurrenskraft samt öppen innovation.

 • Öppen vetenskap innehåller tre delar:
  Europeiska forskningsrådet, Marie Skłodowska Curie Actions samt Forskningsinfrastruktur.
 • Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft består av fem övergripande utmaningar: Hälsa, Inkluderande och säkra samhällen, Digitala frågor och industri, Klimat, energi och mobilitet, Livsmedel och naturresurser.
 • Öppen innovation innehåller tre delar:
  Inrättandet av ett europeiskt innovationsråd, förbättringar av europeiska ekosystem för innovation samt fortsatt stöd till Europeiska institutet för innovation och teknik.

Regeringen välkomnar förslaget till ramprogram och då särskilt att strukturen med tre pelare behålls samt att största andelen av budgeten avsätts till samarbetsprojekt inom Globala utmaningar och industrins konkurrenskraft.

Regeringen anser att EU:s satsningar på forskning och innovation mer än tidigare måste bidra till att möta samhällsutmaningar med lösningar som får stort genomslag i samhället och ger positiva effekter och mervärde för medborgarna.

Regeringen anser att Horisont Europa på ett tydligare sätt än vad förslaget anger ska bidra till FN:s hållbarhetsmål, det vill säga till Agenda 2030 och de 17 globala målen. Humaniora och samhällsvetenskap samt miljö- och klimatområdet är viktiga horisontella aspekter i hela programmet. Regeringen anser också att Horisont Europa bör också ha ett jämställdhetsperspektiv.

Förslaget till ramprogram för forskning och innovation är ett av flera förslag i EU:s fleråriga budgetram för 2021–27. Regeringens övergripande mål är att budgetramen sammantaget ska minska. Regeringen anser att sänkningar av även prioriterade områden som forskning och innovation kan behöva accepteras.

Programplanering inför Horisont Europa

Vid ett EU-möte om forskningsfrågor i Wien 17 juli diskuterades planeringsprocessen för Horisont Europa. Österrikes ordförandeskap har inför ministermötet 28 september föreslagit hur den strategiska planeringen ska gå till, planens rättsliga status och vad den planen ska innehålla.

Regeringen anser att den strategiska planeringen av hur Horisont Europa ska genomföras bör ske inom ramen för den så kallade kommittologin, det vill säga i särskilda programkommittéer. För Sveriges del innebär det att ledamöter från regeringskansliet tillsammans med experter från myndigheter deltar i kommittéerna.

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, företräder Sverige på mötet. 

Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Österrikiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning till mötet 27-28 september

Om mötet i konkurrenskraftsrådet 27-28 september på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.