Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Sverige ska bli ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Publicerad

Med dagens snabba teknikutveckling kommer stora möjligheter inom individanpassad vård, artificiell intelligens, självkörande fordon och smarta klimatlösningar. Men med möjligheterna kommer också utmaningar när det gäller etik, integritet och regulatoriska hinder. Regeringen tillsätter därför en kommitté som ska lyfta teknikutvecklingens utmaningar och skapa förutsättningar att snabba på användning av ny teknik.

- Jag vill att Sverige ska bli en testbädd för nya lösningar och då är det en fördel om vi kan bli snabbare på att hantera utmaningar kring etik, lagar och regler som till exempel artificiell intelligens och självkörande fordon ställer på sin spets, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Det finns bl.a. nya tekniker för att upptäcka och behandla personer med ökad sjukdomsrisk eller fullt utvecklad sjukdom. Individanpassad vård med skräddarsydda behandlingar, s.k. precisionsmedicin, utvecklas snabbt och erbjuder helt nya möjligheter att förebygga och bota både sällsynta ärftliga sjukdomar och vanliga folksjukdomar. Träffsäkerheten i behandlingar av t.ex. vissa cancerformer kommer att öka.

Hög utvecklingstakt

Även inom andra områden är utvecklingstakten hög. Självkörande fordon och farkoster, både på land och i luften, har potential att förbättra trafikflöden till gagn för både människor och miljö. Den femte generationens trådlösa system (5G) innebär möjligheter att koppla upp allt från maskiner och byggnader till vardagsföremål, och nya innovativa tjänster förväntas få stort genomslag. Tillgång till stora datamängder, avancerade algoritmer och kraftfull beräkningskapacitet är förutsättningar för fortsatta framsteg. Samtidigt finns viktiga frågeställningar att reda ut bl.a. runt ansvar, integritet och säkerhet.

Kommitténs uppgift är att lyfta målkonflikter, regulatoriska utmaningar och hinder för ett ansvarsfullt nyttjande av ny teknik samt ge förslag på hur dessa kan hanteras. Det handlar om att vi ska kunna dra full nytta av fördelarna med teknikutveckling och innovation. Föråldrade regelverk och tröga system riskerar stå i vägen för nya tillämpningar att komma till användning i samhället. Detta har bland annat uppmärksammats inom regeringens samverkansprogram och diskuterats i det Nationella innovationsrådet. Teknikutvecklingen är global och det finns ett stort värde i att hitta gemensamma lösningar. Kommittén ska därför samarbeta med internationella aktörer som exempelvis World Economic Forum och länder som Sverige har innovationssamarbeten med.

Fakta om kommittén

Kommittén ska bistå regeringen i arbetet med att identifiera policyutmaningar, bidra till att minska osäkerheten kring gällande regler och påskynda policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier. Inledningsvis ska kommittén inrikta sitt arbete på tillämpningsområdena precisionsmedicin, uppkopplad industri samt uppkopplade och automatiserade fordon, farkoster och system.

Kommittén ska kontinuerligt leverera policyutvecklande förslag till regeringen och där det är relevant även kartlägga behov av anpassning av regelverk. En referensgrupp, med representanter från bl.a. myndigheter, näringsliv och organisationer med erfarenhet av policyutveckling, ska knytas till kommittén.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021. Kommittén ska för åren 2019 och 2020, senast den 31 december, lämna en delrapportering av arbetet dittills.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Kommittédirektiv

Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier.

Översättningar

Engelska översättningar av kommittédirektiv och artikel. In English: Committee terms of reference and Article.