Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 30

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Afghanistan, Libanon, Etiopien/Eritrea, Myanmar, MEPP, Syrien i det politiska respektive humanitära spåret, Cypern, DRK, Sydsudan, Colombia.

FN:s säkerhetsråd
FN:s säkerhetsråd UN Photo/Paolo Filgueiras

En intensiv vecka i säkerhetsrådet började i måndags med att ett ordförandeskapsuttalande antogs gällande valförberedelserna i Afghanistan.

Läs uttalandet här.

Därefter hölls veckans första möte som gällde Libanon och genomförandet av resolution 1701. Rådsmedlemmar gav vid mötet utryck för stöd till FN-insatsen UNIFIL, och uppmanade Libanon till ett skyndsamt bildande av en nationell samlingsregering. Förhandlingar om UNIFIL:s mandat stundar under augusti månad.

Efter mötet om Libanon gav Etiopien en uppdatering gällande överenskommelsen mellan Etiopien och Eritrea som slöts den 9 juli, och som på svenskt initiativ åtföljdes av ett uttalande från säkerhetsrådet (se veckobrev 28). I egenskap av ordförande kunde FN-ambassadör Olof Skoog efter mötet för media upprepa säkerhetsrådets stöd för parternas åtaganden och den gemensamma deklarationen.

Måndagen avslutades med slutna konsultationer om Myanmar på initiativ av Sverige. Generalsekreterarens särskilda sändebud, Christine Schraner Burgener, briefade rådet för första gången. Närvarade gjorde även seniora företrädare för UNHCR, UNDP samt FN:s MR-kontor. Diskussionen rörde bland annat sändebudets resor nyligen till Myanmar och regionen, implementeringen av det MoU om återvändande som slutits mellan Myanmars regering och UNHCR samt UNDP, ansvarsutkrävande samt situationen för flyktingarna i Bangladesh. Sverige lyfte återigen möjligheten att hänskjuta situationen till den internationella brottsdomstolen (ICC). Efter mötet framförde ambassadör Skoog i egenskap av ordförande ett gemensamt budskap å rådets vägnar till media där bland annat stöd till sändebudet framhölls liksom vikten av ansvarsutkrävande, tillträde för FN och säkert, värdigt och frivilligt återvändande till Rakhine.

Se pressträffen här.

Tisdagen ägnades åt den kvartalsvisa öppna debatten om fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP). FN:s MEPP-samordnare Nikolay Mladenov betonade att den senaste tidens våldseskalering kunde få ytterst allvarliga konsekvenser och uppmanade parterna att vidta konkreta åtgärder för att vända utvecklingen. Utöver att uppmärksamma den svåra situationen avseende Gaza, betonade Sverige vikten av i) kvinnors och ungas deltagande i fredsprocessen ii) att skydda barn, inkl genom finansiering av FN-organet UNRWA samt iii) att värna en sammanhållen palestinsk stat.

Läs Sveriges anförande.

För en fortsatt diskussion om Gaza i säkerhetsrådsformat arrangerade Sverige på den svenska FN-representationen dagen därpå ett informellt möte om den humanitära situationen i Gaza.

I onsdags genomfördes det månatliga mötet om Syrien i det politiska spåret. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet i slutet format. Han redogjorde för sina ansträngningar att driva den politiska processen framåt, inklusive med den konstitutionella kommitté som förväntas etableras. Rådet gav sitt fulla stöd till sändebudet och uppmanade de syriska parterna att samarbeta med honom utan förhandsvillkor i arbetet med kommittén. I egenskap av ordförande uttalade sig ambassadör Skoog om Syrienmötet till media efter mötet.

Se uttalandet här.

Under torsdagen antogs resolution 2430 (2018) som förlänger mandatet för FN-insatsen UNFICYP på Cypern med ett halvår. På svenskt initiativ har säkerhetsrådets fokus för fredsprocessen och UNFICYP:s mandat breddats till att i större utsträckning inkludera förtroendeskapande åtgärder, inklusive gällande ett svenskt initiativ för religiös dialog som stöds av Sveriges ambassad i Nicosia.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet och resolutionen i dess helhet.

Därefter följde ett möte om Demokratiska republiken Kongo (DRK) och FN-insatsen MONUSCO. Utöver briefers från FN-systemet deltog på svenskt initiativ en civilsamhällesbriefer från DRK (Justine Masika Bihanga från Synergy of Women for Victims of Sexual Violence). Hon briefade rådet för att belysa både kvinnors och mäns perspektiv på bland annat säkerhetssituationen och skydd av civila. I linje med diskussionen föregående vecka vid rådets möte med AU:s freds- och säkerhetsråd (se veckobrev 29) underströk flera rådsmedlemmar vikten av trovärdiga val samt att nyårsöverenskommelsen från december 2016 implementerades.

Se mötet (Sveriges inlägg vid 1:47:20).

I anslutning till mötet om DRK hölls en extrainsatt briefing om situationen för kvinnor och flickor i Sydsudan. Generalsekreterarens särskilda sändebud mot sexuellt våld i konflikt, Pramila Patten, briefade rådet om sina intryck från sitt besök i Sydsudan.

Torsdagen avslutades med en diskussion om situationen i Colombia där en ny administration under Iván Duque kommer att tillträda den 7 augusti. Mötet var därför ett viktigt tillfälle för rådet att påvisa sitt engagemang och åtagande för den inkommande administrationen. Generalsekreterarens särskilde representant, Jean Arnault, briefade rådet och Colombias vice-president Oscar Naranjo deltog under den öppna delen av mötet. Ett enat råd berömde president Santos för hans insats för fred, och underströk sin vilja att bistå parterna i implementeringen av fredsavtalet i sin helhet också under Duques förestående presidentperiod. Rådsmedlemmar utryckte även oro över mord och våld mot sociala och lokala ledare, välkomnade den nationelle pakten mot våldet och underströk vikten av att staten och nationella institutioner nådde ut till de tidigare konfliktdrabbade områdena. Rådets position fastslogs under fredagen genom ett pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet.

Veckan i rådet avslutades i fredags med det månatliga mötet om Syrien i det humanitära spåret. Mark Lowcock, chef för FN:s humanitära kontor (OCHA), briefade om den senaste utvecklingen på marken. På svenskt initiativ deltog också Virginia Gamba, FN:s särskilda sändebud för barn i väpnad konflikt. Syftet var att lyfta barns utsatthet i krigets Syrien och därigenom också följa upp implementeringen av den nyligen antagna resolution 2427 om barn och väpnad konflikt (se veckobrev 28). Gamba lyfte fram att under första kvartalet i år hade rekryteringen av barn ökat med 25 procent och dödandet och skadandet med 348 procent. Rekrytering attribuerades till icke-statliga aktörer, dödande och skadade till regeringssidan.

Sveriges ordförandeskap avslutas på tisdag kommande vecka. Vi återkommer med en summering av ordförandeskapet i nästa veckobrev. I augusti tar Storbritannien över som ordförande.