Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utvidgning, brexit och förberedelser inför Europeiska rådet på EU-ministermöte

Publicerad

Utvidgningen, förberedelser inför Europeiska rådets möte och brexit är några av frågorna som EU-minister Anna Linde och hennes ministerkollegor ska behandla på Allmänna rådets möte 26 juni. Även den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning och rättsstatens ställning i Polen står på dagordningen.

Ann Linde intervjuas av tre journalister på Europeiska unionens råd.
EU-minister Ann Linde ska bland annat förbereda Europeiska rådets möte 28–29 juni och diskutera brexit när hon träffar sina ministerkollegor i Luxemburg 26 juni. Foto: EU-representationen

Utvidgningsprocessen

Som första punkt på dagordningen kommer EU-ministrarna att diskutera EU-kommissionens årliga paket om utvidgningen som presenterades den 17 april. EU-kommissionen rekommenderade då att Makedonien och Albanien får börja förhandla om EU-medlemskap. Sannolikt kommer ministrarna att anta slutsatser om utvidgningen på mötet.

Regeringen anser att det är viktigt att försäkra samtliga länder på västra Balkan om deras EU-perspektiv utifrån principen om konditionalitet och framsteg på egna meriter.

Migration, säkerhet och försvar, innovationer och digitalisering

EU-ministrarna kommer också att förbereda Europeiska rådets möte 28–29 juni. Stats- och regeringscheferna kommer sannolikt att diskutera migration, säkerhet och försvar samt jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Under rubriken innovation och digitalisering kommer de att följa upp diskussionerna i Sofia förra månaden. Tidsplanen för förhandlingar om EU:s långtidsbudget är ett annat ämne som stats- och regeringscheferna också kommer att diskutera.

Europeiska terminen

Den 23 maj presenterade EU-kommissionen förslag till landspecifika rekommendationer till varje EU-land inom ramen för den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning. Rekommendationerna baseras på en analys av de nationella reformprogrammen och stabilitets- och konvergensprogram som lämnades in i april. Ministrarna ska diskutera rekommendationerna och godkänna dem.

Rättsstatens principer i Polen

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera sin bedömning av utvecklingen för rättsstatens principer i Polen. I december 2017 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera artikel 7 (1) i EU-fördraget. I artikeln står det att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

EU-kommissionen har haft en omfattande dialog med polska myndigheter sedan januari 2016.

Regeringen anser att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande och stöttar EU-kommissionens hantering av problemet.

Brexit

På mötet ska EU-ministrarna förbereda brexitdiskussionen som stats- och regeringscheferna ska ha på Europeiska rådet senare i veckan. Som underlag kommer ministrarna att få en uppdatering av läget i förhandlingarna av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier.

De pågående brexitförhandlingarna handlar nu framför allt om gränsen till Nordirland, utträdesavtalet och villkoren för den framtida förbindelsen.

För att komma till rätta med problematiken runt gränsen till Nordirland presenterade den brittiska regeringen i början av juni ett förslag på ett tillfälligt tullarrangemang med EU. Förslaget innebär att hela Storbritannien tillfälligt fortsätter att vara en del av EU:s tullunion. Tullarrangemanget inkluderar hela Storbritannien och är tänkt att börja vid övergångsperiodens slut och löpa på till det att en slutlig reglering av tullrelationen med EU finns på plats, sannolikt runt 2021.

Förhandlingar pågår också om de tekniska delarna av utträdesavtalet men förhoppningarna om att komma i mål innan Europeiska rådets möte i juni är goda.

EU och Storbritannien har också börjat förhandlingarna om den framtida förbindelsen. Eftersom förhandlingarna började i maj har de ännu inte hunnit fördjupas men avsikten är att koncentrera de kommande förhandlingarna på den framtida förbindelsen för att nå ett avslut under hösten.

EU-minister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Kommenterad dagordning för Allmänna rådet 26 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.