Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland

Publicerad

  • Ett vindkraftsverk på ett fält.

    Regeringen har tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk som beslutats av riksdagen med brett stöd. En rad åtgärder för att minska utsläppen har införts och genom Klimatklivet ges stöd till klimatinvesteringar till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,5 miljarder kronor i år och två miljarder nästa år.

    Foto: Cultura Creative/Johnér

  • En nedskräpad strand.

    Regeringen har genomfört satsningar för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. I artikeln presenteras fler exempel på regeringens insatser under mandatperioden.

    Foto: Dick Clevestam/Johnér

Dagens miljöproblem ska inte lämnas över till kommande generationer att hantera. Regeringen har därför genomfört de största satsningarna på miljö- och klimat i svensk historia. Minskade växthusgasutsläpp går att kombinera med ekonomisk utveckling. Utsläppen från industrin och transportsektorn minskar inte tillräckligt fort. För att Sverige ska bli fossilfritt stödjer regeringen en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi och utveckling av ny teknik. Sveriges värdefulla natur ska skötas och skyddas för både friluftsliv och den biologiska mångfalden.

Nu är Sverige ledande i klimatomställningen. Det är rätt väg att gå.

Några av regeringens insatser under mandatperioden

Samhällsbygget ska vara hållbart och fossilfritt. Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

En tydligare ram för arbetet

Sverige ska ha en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. För att skapa ordning och reda i klimatpolitiken har regeringen tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk som består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd som ska utvärdera politiken. Ramverket har beslutats av riksdagen med brett stöd.

Artikel: Det klimatpolitiska ramverket

I klimatstrategin presenterar regeringen de åtgärder som hittills genomförts för att nå klimatmålen och riktningen för det fortsatta arbetet.

Skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige

Miljömålen ska nås

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och cirka tjugo aktuella etappmål. Alla de stora miljö- och klimatsatsningar som regeringen gjort under mandatperioden syftar till att nå dessa mål.

Skr. 2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden

Klimatklivet och Industriklivet

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,5 miljarder kronor i år och två miljarder nästa år. Stöd ges till de ansökningar som ger störst klimatnytta per investerad krona.

Pressmeddelande: 1000:e klimatåtgärden beslutad

Industriklivet är regeringens satsning på 300 miljoner per år ända fram till 2040 för att hjälpa svensk industri att ta klivet mot ett nollutsläpp av växthusgaser.

Pressmeddelande: Nya klimatbeslut för att minska utsläppen i industrin och transportsektorn

Många insatser för ett fossilfritt Sverige

Regeringen har infört en rad åtgärder för att minska utsläppen.

Fossilfria transporter och resor

Ett bonus–malus-system införs, med en bonus för fordon med låga koldioxidutsläpp och högre skatt för de som har höga utsläpp av koldioxid. Regeringen har också infört Bränslebytet för att öka användningen av biobränslen, en elbusspremie, skatt på flygresor, satsat mer resurser för att främja cykling och gett myndigheter i uppdrag att i större utsträckning ha resfria möten.

Artikel: Bonus malus och Bränslebytet

Regeringen har tillsatt en utredning om de långsiktiga förutsättningarna för biogasproduktion i Sverige

Pressmeddelande: Regeringen tillsätter utredning om svensk biogas framtid

Dessutom har regeringen ökat anslagen till järnvägsunderhåll och stärkt järnvägens konkurrenskraft som transportmedel.

Prop. 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

Prop. 2017/18:62 Proposition Ny järnvägstrafiklag

Största järnvägssatsningen i modern tid

Den nya nationella planen är ett steg mot att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.

Nationell infrastrukturplan

Skötsel och skydd av värdefull natur

Under mandatperioden har regeringen väsentligt ökat anslagen för skötsel och skydd av värdefull natur. Fler värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och friluftsliv har därmed kunnat skyddas.

Artikel: Historiskt stora satsningar på värdefull natur

Rent hav

Regeringen har genomfört satsningar för att komma tillrätta med övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, hav och kuster. Det handlar om att minska mängden plast i haven och samla upp den plast som hamnat fel, sanera miljöfarliga vrak, finansiera projekt mot övergödning och stärka skyddet av marina områden.

Pressmeddelande: Stor satsning på rent hav

Pressmeddelande: Sverige tillträder vrakkonventionen

Pressmeddelande: Skadeståndsansvar vid transport av kemikalier

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Strategin ska också bidra till regeringens miljökvalitetsmål Hav i balans och Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och stärka regional och lokal konkurrenskraft i alla delar av landet.

En svensk maritim strategi

Initiativ för ett globalt ramverk för kemikalier

En hållbar hantering av kemikalier och avfall är en förutsättning för att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Sverige verkar för ett globalt ramverk för kemikalier, för att effektivare kunna ge en internationell respons på globala hälso- eller miljöproblem orsakade av den ökande och komplexa mängden kemikalier.

Pressmeddelande: Framgångsrikt möte om kemikalier och avfall

Fokus på levande och gröna städer

Regeringen lanserade den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. Den pekar ut riktningen för hur nya och befintliga städer i Sverige ska blir mer hållbara och attraktiva för människor. Transporter, grönska och byggande lyfts särskilt fram.

Pressmeddelande: Karolina Skog lanserar strategi för levande städer

Regeringen ger kommuner möjlighet att införa miljözoner från den 1 januari 2020 för att minska utsläppen från biltrafiken.

Pressmeddelande: Regeringen ger besked om miljözoner

Stadsmiljöavtal

Regeringen stärker städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser. Regeringen har avsatt två miljarder kronor under mandatperioden till stadsmiljöavtal, som ska leda till mer kollektivtrafik, bättre cykelinfrastruktur och hållbara stadsmiljöer. Kommunernas motprestationer utgörs bland annat av nya bostäder och gångvägar.

Artikel: Stadsmiljöavtalen ökar takten i utbyggnaden av kollektivtrafik

Regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna ska vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.

Smarta städer

Klimatfinansiering till utvecklingsländer

Klimatförändringarna drabbar fattiga länder och fattiga människor hårdast. Därför är Sverige ledande när det gäller klimatfinansiering till utvecklingsländer genom ökat stöd och aktivt arbete i klimatfondernas styrelser.

Pressmeddelande: 34 miljarder till det globala klimat- och miljöarbetet

Med fyra miljarder kronor till FN:s gröna klimatfond är Sverige den största bidragsgivaren i världen per capita.

Gröna klimatfonden

Energisystemet ska bli mer hållbart

Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005. Regeringens målsättning är 100 procent förnybar energi.

Regeringen genomför energiöverenskommelsen som slöts mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016, och har överlämnat en proposition till riksdagen om nya energipolitiska mål.

Artikel: Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Pressmeddelande: Nya energipolitiska mål skapar långsiktighet

Konsumtionen ska vara miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar

Regeringens mål med konsumentpolitiken är väl fungerande konsumentmarknader och en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion. Regeringen vill att det ska bli lättare för konsumenter att välja rätt och har därför tagit fram en strategi för hållbar konsumtion.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion