Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

En permanent världsutställning och ett samverkansprogram som gör skillnad

Publicerad

Innovativa lösningar är helt avgörande för att visionen om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation ska lyckas. Sverige ska därför bli en permanent världsutställning för hållbara transportlösningar vilket ger konkurrensfördelar för Sverige. Idag finns en ökad miljömedvetenhet och det finns en efterfrågan på lösningar som minskar klimatpåverkan i människors vardag. Men för att det ska bli verklighet måste möjligheter finnas för att utveckla nya lösningar och modeller.

 • Två personer samtalar framför en montervägg

  Henrik Runnemalm, GKN Aerospace Engine System och Karin Svensson, Volvo Group i samtal inför samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporters fjärde möte. Infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren höll i mötet som fokuserade på lägesrapportering och framåtsyftande diskussioner.

  Foto: Regeringskansliet

 • Flera personer står framför en lastbil

  Kanske nästa generations transportsystem? Här en demonstration av Einride´s T-pod. T-pod är den första helelektriska självkörande lastbilen som är helt designat och utvecklat för automatiserad körning och elektrisk framdrivning. Den har varken hytt eller förarsäte. På bilden ses Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, infrastrukturminister Tomas Eneroth och Einride´s VD Robert Falck.

  Foto: Regeringskansliet

 • En man står framför en bil

  Eftermiddagen ägnades åt demonstrationer av nästa generations transporter. Här förevisar Sven-Erik Svensson, Volvo Cars Drive Me-bilen. Drive Me är ett storskaligt pilotprojekt för automatiserad körning.

  Foto: Regeringskansliet

 • Karin Svensson, Volvo Group framför en självkörande sopbil

  Karin Svensson, Volvo Group framför en självkörande sopbil, ett av flera av Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt med automatiserad fordon. Syftet med projektet är att göra sopbilskörningen säkrare i tätbebyggda områden samt att förarna får en bättre arbetsmiljö.

  Foto: Regeringskansliet

Inom transportsektorn handlar det delvis om att använda traditionell teknik med nya tekniska lösningar. Dessa måste vara i samklang med det internationella regelverket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder därför in övriga transportministrar inom EU till ett högnivåmöte i juni 2018 i Göteborg för att diskutera bland annat dessa frågor.

Genom regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter har ett flertal initiativ identifierats och kunnat sättas igång tidigare. Initiativ som är direkt betydelsefulla för individen. Här är några exempel:

Res smartare

Mobilitet för individen utan egen bil. Mobilitet som en tjänst, KOMPIS, syftar till att möjliggöra mobilitet till individen utan egen bil. Kombinerad mobilitet är en viktig del i utvecklandet av Sveriges framtida transportsystem. Hur vi i framtiden kommer att förflytta oss i och mellan städer. Genom att möjliggöra smarta tjänster som erbjuder paketlösningar för transporter med bil, cykel, buss eller spårburen trafik kan fler människor resa på ett smartare sätt som gynnar både miljön och plånboken. Det handlar om att titta på hållbara affärsmodeller och målgruppernas resvanor. I insatsen ingår olika aktörer som inte arbetat tillsammans tidigare och skapar därigenom en kraft. En styrgrupp med representanter från Trafikverket, Vinnova, Energimyndigheten och Svensk kollektivtrafik ingår också.

Artikel: Kombinerad mobilitet – tjänsterna som ska få oss att resa tillsammans

Rätt underhåll till rätt kostnad och vid rätt tid

Bärlinor som brister längs med Sveriges järnvägar är en central orsak till förseningar i tågtrafiken. I dag saknas den teknik som ger information om när bärlinor som bär upp kontaktledningar längs med Sveriges järnvägar riskerar att brista, vilket bidrar till förseningar i tågtrafiken och har en direkt påverkan för resenärerna. Det hindrar också förebyggande åtgärder. Projektet Innovationsupphandling, drift och underhåll – järnväg syftar till att få rätt underhåll till rätt kostnad och vid rätt tid för att förhindra att tåg ställs in på grund av nedrivna kontaktledningar. Tidigare har hanteringen och utvecklandet av landets järnvägar till delar varit en intern fråga på Trafikverket, men nu öppnas marknaden för aktörer från en bred variation av sektorer.

Artikel: Samverkan ska begränsa förseningar i tågtrafiken

Konkreta åtgärder ökar framkomligheten i stadsmiljö

Arbeten som utförs på kommunala och statliga vägar hindrar många gånger framkomligheten och orsakar både förseningar samt merkostnader för både individer och näringsliv. Initiativet Nya innovationer inom Drift och Underhåll för väg syftar till att minska trafikstörande arbete som utförs av företag och organisationer på kommunala och statliga vägar. Ett resultat under våren 2018 kommer att vara ett underlag för att få lagstöd för att arbeta med incitament så att företag och organisationer minskar tiden och gatuytan som de tar i anspråk för till exempel ombyggnationer. Målbilden är konkreta förbättringsåtgärder gällande koordinering, planering, informationsåtgärder och incitament för verksamhet som påverkar. Stockholm stad är initiativtagare med stöd av Vinnova och Trafikverket. Pilotkommuner är Stockholm, Göteborg och Lund.

KRABAT

Självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar, KRABAT. I början av året invigdes Skandinaviens första självkörande bussar. Under sex månader pågår test längs en 1,5 km lång sträcka i Kista centrum, i Stockholm. Detta ska senare övergå i reguljär linjetrafik i den nya stadsdelen Barkarbystaden. Försöksverksamheten är ett exempel på initiativ som ingår i Självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar, KRABAT. Autopiloten genomförs av Nobina Technology i samarbete med Ericsson, SJ, KTH, Klövern, Urban ICT Arena och Stockholms stad med finansiering från bland annat Vinnova via Drive Sweden. Ett annat initiativ som ingår i KRABAT är försök med en bildelningstjänst med en stor flotta av personbilar och digitalisering av ett antal trafiksignaler för att möjliggöra optimering av uppkopplade och automatiska fordon.

Artikel: Självkörande bussar - är det framtidens kollektivtrafik?

Den svenska permanenta världsutställningen möjliggör test av innovationer i verklighet, identifiera processer som banar väg från idéer hela vägen till kommersialisering och tillgängliggörande. Idag har Sveriges innovationsmyndighet Vinnova cirka 3000 projekt per år, där många bra idéer aldrig blir annat än just bra idéer. En väg framåt är att försöka se till att fler tester sker i verkligheten, vilket kräver en större medverkan av tillsynsmyndigheter i utvecklingsprojekten.

Samverkansprogrammen är ett exempel på den svenska modellen; att samverka mellan branscher och mellan olika typer av aktörer. Samverkan mellan offentliga och privata aktörer är en förklaring till varför Sverige redan ligger i framkant som innovationsland.

Nästa generations resor och transporter

Sverige behöver ett mer transporteffektivt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva och ännu säkrare fordon, förnybara bränslen och mindre utsläpp. Samverkansprogrammet inkluderar alla färdsätt och har ett övergripande perspektiv där alla trafikslag samverkar för att lösa kvinnors och mäns resor och behov av transporter av gods.