Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

"Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen."

Publicerad

En prioriterad fråga för regeringen är att minska och motverka segregation. För att uppnå hållbara resultat måste arbetet bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt vilket betyder att samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter måste öka. I syfte att intensifiera arbetet samlade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

 • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

  Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

  Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

- Om vi ska bryta segregationen och minska klyftorna i vårt land krävs det att vi använder såväl statens, kommunernas och det civila samhällets fulla kraft. Förutom att investera i insatser ska vi öka samarbetet mellan olika aktörer. Vi kommer också premiera långsiktighet i allmänhet, sa Baylan till de inbjudna myndigheterna.

Myndigheterna har i många avseenden förbättrat sitt arbete mot segregation. Bland annat ser Kriminalvården att antalet återfall i brott minskat, Polismyndigheten har ökat antalet poliser i områden med socioekonomiska utmaningar och Boverket har satsat på att skapa jämställda och trygga utemiljöer. Men mer kan göras, enskilt såväl som tillsammans med andra aktörer.

Flera av myndigheterna önskar en djupare samverkan. Rikspolischef Anders Thornberg talade om att poliser ute på fältet ibland känner sig ensamma och menar att en lösning på problemet är en ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner och övriga samhället.

Myndigheterna var också överens om att det finns ett ökat behov av fler tidiga insatser. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, var en av flera som under mötet lyfte fram vikten av att arbeta med förebyggande insatser för att minska segregationen och menade att det krävs att insatserna sker tidigt i skolgången. Han påpekade även vikten a att kvaliteten och likvärdigheten i skolan måste förbättras för att bryta segregationen.

Ministern höll med. 

– Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen, sa Ibrahim Baylan. Han belyste än en gång vikten av att samarbetet fortsätter mellan myndigheterna och att de drar nytta av de resurser som Delegationen mot segregation erbjuder. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Deltagande myndigheter

• Arbetsförmedlingen, Thomas Hagman, chef ledningsstaben, Tomislavka Barisic, enhetschef

• Boverket, Yvonne Svensson, stf. generaldirektör, Göran Persson, avdelingschef

• Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, generaldirektör, Karin Svanberg, enhetschef

• Delegationen mot segregation, Inger Ashing, direktör, Charlotte Johansson, verksamhetschef

• Försäkringskassan, Ulrika Havossar, försäkringsdirektör

• Kriminalvården, Nils Öberg, generaldirektör, Lena Lundholm

• Polismyndigheten, AndersThornberg, Rikspolischef, Christina Weihe, stabschef

• Skolinspektionen, Helen Ängmo, generaldirektör, Jesper Antelius, enhetschef

• Skolverket, Peter Fredriksson, generaldirektör, Anna Ambrose, undervisningsråd

• Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab

• Säkerhetspolisen, Johan Olsson, avdelningschef, inka Wennerberg, strategisk rådgivare

Regeringen arbetar på bred front mot segregation

Regeringen arbetar på bred front. 10 statsråd ingår i statsrådsgruppen för regeringens arbete.