Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

Transportforum 2018: Hur bör EU arbeta med uppkopplad och automatiserad körning?

Publicerad

Under Transportforum 2018 i Linköping den 10 januari 2018 arrangerade Näringsdepartementet ett öppet möte om hur EU bör arbeta med uppkopplad och automatiserad körning. Infrastrukturminister Tomas Eneroth samtalade med experter om vilka frågor som bör prioriteras.

Några personer sitter på en scen
Infrastrukturminister Tomas Eneroth i samtal om vilka frågor inom uppkopplad och automatiserad körning som bör drivas på EU-nivå. Anders Norén, Teknisk chef, Bil Sweden, Anna Pernestål Brenden, Föreståndare vid Integrated Transport Research Lab (ITRL), KTH Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Transportstyrelsen. Moderator Tomas Engholm, Näringsdepartementet Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Uppkopplad och automatiserad körning är en viktig fråga för Sverige. Det handlar om hur framtidens transportsystem kan bli bättre. För att åstadkomma det behöver många frågor hanteras: trafiksäkerhet, innovation, informations- och kommunikationsteknologi, integritets- och datafrågor. Genom att tillvarata de möjligheter som digitaliseringens och automatiseringen erbjuder kan uppkopplad och automatiserad körning bidra till en bättre miljö, effektivare användning av infrastruktur och säkrare resor samtidigt som människor och näringslivets tillgänglighet blir bättre.

Självkörande fordon och drönare

Svensk fordonsindustri ligger i framkant när det gäller utveckling av hållbara lösningar. Det är en allt större konkurrensfördel i en tid när efterfrågan på klimatvänliga transporter ökar globalt. Dessutom är samverkan mellan staten, industrier och akademin en viktig faktor bakom den svenska framgången.

Sverige som kunskapsnation har en god position i detta arbete med fordonsindustri, utbildnings- och forskningsinstitutioner och myndigheter. Teknikutvecklingen och digitaliseringens potential syns inom alla trafikslag. Självkörande fordon, drönare och obemannade fartyg är några exempel.

Ny teknik ställer nya krav på regelverken

Ny teknik ställer nya krav på regelverken. Många länder står inför liknande utmaningar för att möjliggöra ny teknik och på ett ansvarsfullt sätt möjliggöra innovationer och främja utvecklingen. Sverige och flera andra länder har också antagit lagstiftning för att främja försöksverksamhet för automatiserad körning och självkörande fordon.

- Det är viktigt att vi testar uppkopplad och automatiserad körning i stor skala i verklig miljö och att vi drar erfarenheter från testerna. I april 2017 beslutade vi därför om förordningen om försöksverksamhet för självkörande fordon."Utredningen om självkörande fordon på väg" lämnar också inom kort sitt slutbetänkande om de regelförändringar som kan behövas och vara möjliga för att förbereda en implementering av självkörande fordon, fortsatte Tomas Eneroth.

Högnivåmöte i Sverige

För att uppnå trafiksäkerhet, hantera effektiviteten i transportsystemet och bidra till en bättre miljö behövs samarbete för en digitalisering och automatiseringen av transportsystemet. På sikt behövs ett harmoniserat ramverk inom EU. Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder därför in övriga transportministrar inom EU till ett högnivåmöte i juni 2018 i Göteborg för att diskutera dessa frågor. Mötet är det tredje för uppföljning av den så kallade Amsterdamdeklarationen och även ett tillfälle att synliggöra det svenska arbetet.

- Amsterdamdeklarationen innebär också att medlemsstaterna inom EU ska arbeta för ett synsätt som innebär ett lärande under test och försök. Här kan Sverige bidra eftersom vi har har stora fördelar som testmiljö med bland annat utbyggt bredband och god infrastruktur. Sverige har förutsättningar att bli den permanenta världsutställningen i implementeringen av klimatsmart teknik, sa infrastrukturministern.

Fakta: Amsterdamdeklarationen

Amsterdamdeklarationen, om samarbete och strukturerad dialog om uppkopplad och automatiserad körning, antogs på det informella transportministerrådet i april 2016, under det nederländska ordförandeskapet. Deklarationen tar upp regelarbetet internationellt och nationellt, erfarenhetsutbyten och förutsättningar för en strukturerad dialog mellan medlemsstaterna och med andra aktörer.

I deklarationen anges även att EU-kommissionen bör ta fram en gemensam strategi, stimulera forskning och innovation och underlätta samarbete genom att tillhandahålla en plattform för att medlemsstater tillsammans med industrin gemensamt ska ta fram lösningar för uppkopplad och automatiserad körning och självkörande fordon.

Ett första högnivåmöte för strukturerad dialog om uppkopplad och automatiserad körning hölls i Nederländerna den 15 februari 2017. Tyskland stod värd för det andra högnivåmötet den 14-15 september 2017.

Fakta: Letter of Intent inom Connected and automated driving

På Digital Day i Rom den 23 mars 2017 signerades ett Letter of Intent av europeiska ministrar. Syftet är att lyfta digitaliseringens roll och utvecklingen av gränsöverskridande samarbeten när det gäller uppkopplade och automatiska fordon.