Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier

Publicerad Uppdaterad

Med anledning av uppropet Metoo, som startade i oktober 2017, listas nedan regeringens genomförda åtgärder för att motverka sexuellt våld, trakasserier och kränkningar.

Illustration: Annika Carlsson

I vårändringsbudgeten satsade regeringen, i enlighet med en överenskommelse med Vänsterpartiet, över 100 miljoner kronor på insatser med anledning av Metoo. Det handlar om förebyggande insatser, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning, satsningar inom arbetsmiljöområdet och kunskapshöjande åtgärder.

Satsningar i vårändringsbudgeten

Övriga insatser och beslut

 • En ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke har antagits av riksdagen. Sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att sprida information till ungdomar om den nya lagstiftningen.

  Proposition: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

 • Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över behovet av åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

  Direktiv: En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen

 • Regeringen har anslagit ytterligare resurser till Diskrimineringsombudsmannen för att myndigheten bland annat ska kunna utöva tillsynen över diskrimineringslagen. 

 • Socialstyrelsen fick i juni i år i uppdrag att samordna en satsning för att erbjuda personal främst inom socialtjänsten utbildning om våld i nära relationer. Utbildningen utgår från de behov som påtalats i #metoo-upprop från utsatta grupper och de behov som finns kopplade till våld och sexuella övergrepp riktade mot bland annat äldre kvinnor. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och länsstyrelserna.

 • Skolverket har  i juli 2018 fått i uppdrag att se över behovet av läroplansförändringar för att bättre stödja sex- och samlevnadsundervisningen. Skolverket ska särskilt beakta att frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi omfattas av sex- och samlevnadsundervisningen.

  Pressmeddelande: Skolverket får i uppdrag att se över läroplanerna för en bättre sex- och samlevnadsundervisning

 • Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor har fått ett förlängt och förstärkt uppdrag angående informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande. (youmo.se)

  Regeringsuppdrag: Uppdrag angående förstärkta informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktade till unga nyanlända och unga asylsökande 

 • Det har införts obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. De utbildningar som berörs är fysioterapeutexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen och tandläkarexamen. Jämställdhetsmyndigheten har med anledning av detta fått i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor.