Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Industrisamtal med fokus på cybersäkerhet och minskade processutsläpp

Publicerad

Cybersäkerhet är en viktig faktor för att näringslivet framgångsrikt ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Hur skyddar vi oss och hur kan säkerhetsfrågan bidra till industrins konkurrenskraft? Hur kan Industriklivet bäst stödja tekniksprång och behövs det insatser för att öka efterfrågan på hållbar råvara i andra delar av värdekedjan?

Mikael och Damberg och Isabella Lövin står och diskuterar med varandra
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Maria Nilsson/Regeringskansliet

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, träffade den 6 november företrädare för industrin för att diskutera två teman – cybersäkerhet och tekniksprång för minskade processutsläpp. Vid mötet medverkade även Alf Karlsson, statssekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson samt Charlotte Svensson, statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter

Några av de områden som diskuterades av deltagarna under industrisamtalet var hur viktigt det är att öka medvetenheten om cybersäkerhet i alla företag och på alla nivåer i företagen, att utveckla och främja standarder för it-säkerhet och att inte låta rädslor hindra innovation och utveckling. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation. Digital trygghet är även ett av delmålen i digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige. De fem delmålen är digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.Det övergripande målet med digitaliseringsstrategin är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen är inte en framtidsfråga utan den händer här och nu

Kraftsamling kring samverkan mellan privat och offentligt för att hantera risker och hot, tillgång till rätt kompetens och en säker infrastruktur var andra områden som lyftes av deltagarna.

Människor måste kunna känna sig trygga i att känslig information inte hamnar i fel händer. Därför har regeringen tagit fram en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet som ska bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället.

Svenska industrins ledande roll

De företag och länder som går före i teknikomställningen kommer att få stora konkurrensfördelar. Regeringsförklaringen understryker att svensk industri ska vara ledande i klimatomställningen. Och därför har regeringen lanserat "Industriklivet" som är en långsiktig satsning för att förbereda den svenska industrin inför framtiden. Syftet är att stödja industrin att minska processutsläppen för att nå de klimatpolitiska målen. Satsningen består både av stöd till förstudier, bland annat detaljerade projekteringsstudier, och stöd till investeringar. Industrins omställning är avgörande både för att säkra svenska jobb och kraftigt minska utsläppen.

Expertseminarium och industrisamtal hänger ihop

Industrisamtalet föregicks av ett expertseminarium om cybersäkerhet under ledning av statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet. Där medverkade också statssekreterare Niklas Johansson, även han från Näringsdepartementet. Deltagarna diskuterade och gav inspel med utgångspunkt i frågeställningarna nedan, som sedan fördjupades under industrisamtalet.

• Vad behöver företagen göra för att öka sin egen säkerhet?
• Vad kan det offentliga och parterna göra för att stötta företagens arbete?
• Vad är statens roll för att stärka cybersäkerheten? Hur behöver den utvecklas?
• Vad behöver vi göra gemensamt för att öka den grundläggande cybersäkerheten?

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Fakta om industrisamtalen

För att strategiskt behandla utmaningar och möjliga åtgärder träffar näringsministern regelbundet företrädare för industrin för tematiska diskussioner. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka industrins konkurrenskraft utifrån området. Samtalen ersätter inte regeringens kontinuerliga dialog med näringslivet utan syftar till att samla berörda aktörer för strategiska samtal. Industrisamtalen planeras och organiseras av regeringen i samarbete med Industrirådet och Almega.