Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Beslut om industripolitik och digital medborgar- och företagarservice

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor träffas den 30 november står EU:s förnyade industripolitiska strategi på dagordningen. Avsikten är att ta fram en strategi som stakar ut åtgärder som stärker och utvecklar EU:s industriella bas. Ministrarna fattar också beslut om att inleda förhandling med Europaparlamentet om en gemensam digital portal.

Mikael Damberg
Digitalisering och industripolitik är de stora frågorna på Konkurrenskraftsrådets dagordning 30 november. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förslag om en gemensam digital ingång

Konkurrenskraftsrådet förväntas fatta beslut om inriktningen på en kommande förordning för en gemensam digital portal. Förslaget ingår i EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad som lanserades våren 2015.

– Den digitala portalen kan bli ett viktigt verktyg för att främja handel och underlätta gränsöverskridande aktiviteter för både människor och företag. Inom industripolitiken ska Sverige föra fram behovet av fokus på innovation för att hantera samhällsutmaningar och ökad konkurrenskraft, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Förslaget syftar till att information för medborgare och företag om regler, rättigheter och krav som gäller på EU- och nationell nivå ska vara lättillgänglig. Det handlar om korrekt, lättåtkomlig och användbar information inom främst utbildning, socialförsäkringar, hälsa och att driva företag. Förslaget bygger på den så kallade engångsprincipen som innebär att medborgare och företag endast behöver tillhandahållas en handling en gång och att elektroniska dokument som utfärdas av ett medlemsland ska kunna användas av myndigheter i hela EU.

Regeringen står bakom engångsprincipen och välkomnar förslaget eftersom det förenklar för både medborgare och företagare och bidrar till utvecklingen av den inre digitala marknaden. Regeringen anser att kostnaderna på EU-nivå för att genomföra förslaget bör täckas av redan avsatta medel. Genom kompromissförslaget som nu läggs fram har genomförandetiden förlängts för att underlätta för såväl den tekniska som den ekonomiska anpassningen för våra myndigheter.

Avstämning av EU:s konkurrenskraft

Ministrarna kommer att ta sig an den lägesrapport om EU:s industriella konkurrenskraft som EU-kommissionen presenterade tidigare i höst. Den innehåller pågående och kommande åtgärder och upprepar EU:s mål om att höja industrins bidrag till BNP till minst 20 procent år 2020.

Regeringen driver principerna om en fördjupad inre marknad utan protektionism, minskad administrativ börda, att stimulera forskning och innovation och omställning till ett resurseffektivt och hållbart näringsliv. Regeringen ser positivt på en konstruktiv diskussion om mål och indikatorer för EU:s framtida industripolitik.

En ny industripolitisk strategi

Konkurrenskraftsrådet kommer att anta rådslutsatser om att utveckla en förnyad industripolitisk strategi för EU. Tidsperspektivet sträcker sig bortom 2030, och inkluderar mål på medellång och lång sikt samt en handlingsplan för att stärka och modernisera den inre marknadens industriella bas.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser om en ny industripolitisk strategi och handlingsplan.

Information om läget i flera frågor

Ministrarna kommer att få information om läget i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet om omotiverad geoblockering. Det handlar om åtgärder för att förhindra diskriminering baserad på kundens nationalitet, bosättningsort eller etableringsort vid köp av varor och tjänster inom unionen.

Ministrarna informeras också om EU-kommissionens arbete med förslaget till en förordning om det europeiska försvarsindustriprogrammet, EDIDP.

Därtill förväntas ministrarna få en lägesbeskrivning om arbetet inom ramen för den digitala inre marknadsstrategin, DSM, som är planerad att slutföras i december 2018. På mötet kommer tre specifika frågor som ingår i marknadsstrategin också att tas upp. Det handlar om att få ingång ett enhetligt patentsystem. Diskussionen tas upp på svenskt initiativ. De andra frågorna handlar om en handlingsplan för små och medelstora företag, EU-kommissionens nyligen presenterade upphandlingspaket, spårbarhet och märkning av tobaksprodukter.

Det kommande bulgariska ordförandeskapets arbetsprogram kommer också att beröras.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företräder Sverige på Konkurrenskraftsrådets möte som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mer om mötet i Konkurrenskraftrådet 30 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)