Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Reform av EU:s asylsystem och migration på agendan för EU-möte

Publicerad

Det europeiska asylsystemet, Schengen, straffrätt i cyberrymden och halvtidsöversyn av strategiska riktlinjer för EU:s rättsliga och inrikes politik är några ämnen på dagordningen när justitie- och inrikesministrarna möts i Luxemburg 12-13 oktober.

Morgan Johansson samtalar med Simonetta Sommaruga
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson samtalar med Schweiz justitie- och polisminister Simonetta Sommaruga vid mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 14 september. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska åklagarmyndigheten

Tjugo EU-länder har beslutat att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, Eppo, inom ramen för ett fördjupat samarbete. Sverige har valt att stå utanför Eppo-samarbetet. På mötet kommer ordförandelandet att be de länder som deltar att ta ställning till en förordning om att inrätta den Europeiska åklagarmyndigheten.

Frysning och förverkande av brottsliga tillgångar

På mötet ska ministrarna ha en riktlinjedebatt om tillämpningsområdet för ett förslag om att frysa och förverka tillgångar som härrör från brott, allt för att göra det enklare att återbörda brottsliga tillgångar över gränserna.

Utbyte av kriminalregisteruppgifter om dömda tredjelandsmedborgare

Ministrarna ska också ha en riktlinjedebatt om ett förslag till förordning om utbyte av information i kriminalregister. Förslaget går i stort ut på att inkludera uppgifter om dömda tredjelandsmedborgare i det nuvarande systemet för att byta uppgifter ur kriminalregister, Ecris.

Grundläggande rättigheter

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-länderna tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU. På mötet kommer direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, att diskutera rapporten med ministrarna som sannolikt antar slutsatser.

Straffrätt i cyberrymden

EU-kommissionen har fått i uppgift att utreda hur man ska underlätta för brottsutredande myndigheter att hämta in bevisning i gränsöverskridande brottsutredningar när bevisen finns i cyberrymden. På mötet kommer ministrarna att få en lägesrapport av EU-kommissionen.

Strategiska riktlinjer för den rättsliga och inrikes politiken – halvtidsöversyn

I år är det dags för rådet att se över de strategiska riktlinjerna på områdena frihet, säkerhet och rättvisa. Riktlinjerna antogs av Europeiska rådet 2014. Översynen kommer att göras i tre steg. Det första steget är en diskussion på mötet 12-13 oktober om framsteg och vad som är kvar att göra. Steg två är ett seminarium för berörda aktörer som sedan följs upp med diskussioner i rådet. Steg tre är återrapport till Europeiska rådet.

Schengen

EU-kommissionen presenterade 27 september ett paket för att bevara och stärka Schengensamarbetet. Det omfattar bland annat förslag om att ändra gränskodexens regler om att införa tillfälliga gränskontroller vid inre gränser. Ministrarna kommer att diskutera kommissionens paket.

Reform av EU:s asylsystem

Inom EU pågår en reform av det gemensamma asylsystemet. EU-kommissionen föreslog under våren och sommaren 2016 att en rad direktiv och förordningar som reglerar asyl, mottagning, vidarebosättning och internationellt skydd skulle ses över. På mötet kommer EU-kommissionen att informera om arbetet med de olika förslagen.

Lägesrapport om migration

Ministrarna kommer att ha en lunchdiskussion om situationen på migrationsområdet.

Terrorism

Frågan om hur terrorismhotet mot Europa bäst ska bekämpas är högt prioriterad och behandlas regelbundet av ministrarna. Vid mötet 12-13 oktober ska ministrarna får en lägesuppdatering.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister, representerar Sverige. Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i RIF-rådet 12-13 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)