Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Iran, Myanmar, mänskliga rättigheter och Irak på utrikesrådet

Publicerad

När utrikesrådet träffades 16 oktober var dagordningen välfylld. Bland annat diskuterade ministrarna kärnteknikavtalet med Iran, situationen för de mänskliga rättigheterna i världen i allmänhet och i Burma mer specifikt samt den långsiktiga utvecklingen i Afghanistan.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige när EU-ländernas utrikesminister samlades 16 oktober. Utrikeministrarna behandlade en rad frågor, bland annat kärnteknikavtalet med Iran, sanktioner mot Nordkorea och de fruktansvärda människorättsbrotten i Burma som drivit cirka en halv miljon människor på flykt. På bilden talar Margot Wallström med sin belgiske kollega Didier Reynders. Foto: EU-representationen

Iran

Utrikesrådet behandlade kärnteknikavtalet med Iran som är ett resultat av 12 års förhandlingar och diplomati. Syftet med avtalet är att säkerställa att Irans kärntekniska program endast är av fredlig karaktär. Mot bakgrund av USA:s president Donald Trumps linjetal om en ny amerikansk strategi gentemot Iran och avtalet återbekräftade EU:s utrikesråd att avtalet är viktigt för det fortsatta icke-spridningsarbetet och för säkerheten i regionen. EU ser avtalet som en grundpelare i det internationella systemet för icke-spridning.

Nordkorea

I ljuset av Nordkoreas provokationer den senaste tiden diskuterade utrikesministrarna situationen i landet. Rådet antog nya EU-åtgärder för att ytterligare öka påtryckningarna för att få Nordkorea att uppfylla sina skyldigheter. De kompletterar och förstärker säkerhetsrådets sanktioner. De nya åtgärderna träder i kraft omedelbart och handlar om totalförbud mot investeringar i Nordkorea och ett totalförbud mot att sälja raffinerade petroleumprodukter och råolja till landet. Det maximalt tillåtna beloppet som får skickas till privatpersoner i Nordkorea sänktes också från 15 000 euro till 500 euro. Utrikesministrarna enades även om att arbeta för att alla FN-resolutioner som berör Nordkorea ska genomföras fullt ut av alla länder.

Myanmar

Ministerrådet antog slutsatser om situationen i den burmesiska delstaten Rakhine där allvarliga brott begåtts mot de mänskliga rättigheterna och i synnerhet mot de cirka 500 000 rohingyaflyktingar som lämnat sina hem till följd av våldsamheterna. Ministrarna uppmanade Myanmar att omedelbart upphöra med allt våld, möjliggöra humanitärt tillträde och värdigt återvändande. EU kommer att sluta bjuda in representanter för den burmesiska militären och se över praktiskt försvarssamarbete. EU överväger också andra åtgärder om inte situationen förbättras. EU uppmanar Burma att följa rättstatsprincipen och att döma alla som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter

Tillsammans med EU:s representant för mänskliga rättigheter, Stavros Lambrinidis, debatterade rådet EU:s syn på mänskliga rättigheter och hur arbetet för mänskliga rättigheter ska kunna inkluderas i bilaterala och multilaterala sammanhang. Rådet antog slutsatser om halvårsöversynen av handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati samt en årlig rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016.

Turkiet

Ministrarna hade en diskussion om Turkiet över lunchen. De berörde både den inrikespolitiska situationen och de regionala aspekterna.
Irak

Rådet beslutade att inleda en ny civil insats i Irak. Insatsen kommer att inriktas på att stödja de irakiska myndigheterna. Målet är att bygga upp statliga institutioner som kan stärka säkerhet och fred och förhindra konflikter i enlighet med principerna om rättstaten och de mänskliga rättigheterna.

Insatsen består av cirka 35 experter som ska ge råd och stöd inom prioriterade arbetsområden. Insatsen kommer troligtvis att inledas i Bagdad före årets slut och har en budget på 14 miljoner euro för det närmaste året.

Afghanistan

Rådet antog slutsatser om en EU-strategi för Afghanistan till och med 2020. Strategin för Afghanistan är inriktad på fyra områden. Den ska främja fred, stabilitet och regional säkerhet. Den ska förstärka demokratin, rättsstatsprincipen samt god förvaltningssed och skydda mänskliga rättigheter inklusive kvinnors egenmakt. Den ska stödja ekonomisk utveckling och även ta itu med migrationsrelaterade utmaningar.

Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid mötet som ägde rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Mer om utrikesrådets möte 16 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC