Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom socialförsäkringsområdet - budgetpropositionen 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialförsäkringar. Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet från och med den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas av höjningen är:

 • sjukpenning
 • rehabiliteringspenning
 • närståendepenning
 • smittbärarpenning
 • ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kr; från 28 438 kr till 30 333 kr (enligt 2018 års prisbasbelopp).

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10: ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Pressmeddelande: Regeringen höjer taket i sjukförsäkringen

Förbättringar för personer med aktivitets- och sjukersättning

Regeringen föreslår reformer på tre olika områden som förbättrar den ekonomiska situationen för personer med aktivitets- och sjukersättning:

 1. Bostadstillägget och det särskilda bostadstillägget höjs från 1 januari 2018.
 2. Skatten sänks för personer med aktivitets- och sjukersättning från 1 januari 2018.
 3. Garantiersättningen höjs med drygt 300 kr från 1 juli 2018.

Förslagen finns presenterat i utgiftsområde 10: ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Pressmeddelande: Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Förslag om sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

Förslaget innebär att:

 • Ett ärende om sjukpenning ska inte få avgöras till den försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande beslutet samt fått tillfälle att yttra sig över det.
 • SGI-skydd ska gälla under tid då den försäkrade väntar på ett slutligt beslut.
 • Sjukpenning ska lämnas till dess slutligt beslut har fattats av Försäkringskassan om sjukpenning har betalats tidigare.

Syftet med förslaget är att sjukskrivna inte ska behöva få sin ersättning indragen retroaktivt. Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 10: ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Förslag om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt förslag om åtgärder för att stimulera och säkerställa att en tidig bedömning av rehabiliteringsbehov och tidiga insatser för anpassning och rehabilitering på arbetsplatserna sker. Syftet är att stärka individens möjlighet till rehabilitering.

Förslagen i korthet:

 • arbetsgivare blir skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast när arbetstagaren varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar,
 • arbetsgivare får bättre möjligheter till stöd för genomförandet av de anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som ingår i planen genom att det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare utvidgas,
 • ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd ska kunna lämnas till en arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år med ett tak på 200 000 kr per arbetsgivare.

Förslagen föreslås träda ikraft den 1 juli 2018. Förslagen finns presenterade i utgiftsområde 10: ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Höjt bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet förbättras från och med 1 januari 2018. Regeringen satsar 655 miljoner kronor årligen och 290 000 pensionärer påverkas av höjningen, varav 75 procent är kvinnor.

Regeringen och Pensionsgruppen har sedan tidigare tillsatt en utredning som ser över hela grundskyddet i pensionssystemet. Utredningen kommer i februari 2018 presentera ytterligare förslag för att förbättra för de pensionärer som har det tuffast.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 11: pensioner.

Pressmeddelande: Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer

Den 1 januari 2018 sänks skatten med upp till 5 000 kronor per år för 75 procent av alla personer över 65 år. Skattesänkningen omfattar nu 1,5 miljoner personer över 65 år och innebär att 3 av 4 äldre får sänkt skatt 2018. Med sänkningen tas skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu bort helt för alla med en pension upp till 17 000 kronor i månaden, i stället för det tidigare förslaget på upp till 14 000 kr i månaden. Skatten sänks även för de pensionärer med inkomster upp till ca 35 000 kronor per månad, jämfört med tidigare förslaget på 30 000 kronor per månad.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 11: pensioner.

Pressmeddelande: Sänkt skatt för pensionärer

Höjt barnbidrag

Regeringen föreslår att barnbidrag och förlängt barnbidrag ska höjas med 200 kronor per månad och barn från 1 mars 2018. Med den föreslagna ändringen utgör barnbidragets totala belopp 1250 kronor per månad och barn. Grundnivån har sedan 2006 legat på 1050 kronor per barn.

Barnbidrag bidrar till att uppfylla målet att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer. Hushåll med barn har i genomsnitt en lägre disponibel inkomst än hushåll utan barn. Förslaget bedöms få positiva effekter på den ekonomiska jämställdheten då ca 80 procent av mottagarna av barnbidrag är kvinnor och ca 20 procent är män.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 12: Ekonomisk familjepolitik.

Pressmeddelande: Nu höjer vi barnbidraget och studiebidraget

Nytt åldersdifferentierat underhållsstöd för barn över 15 år och för barn mellan 11 – 14 år

Regeringen vill höja underhållsstödet för äldre barn, i syfte att stärka de barnfamiljer som har det tuffast ekonomiskt. Satsningen kommer i två delar och ska nå både tonåringar över 15 år och barn mellan 11 och 14 år.
Förslaget innebär:

 • En höjning av underhållsstödet för barn som är 15 år eller äldre med 350 kronor i månaden till 2 073 kronor.
 • En höjning av underhållsstödet för barn som är mellan 11 år och 14 år med 150 kronor i månaden till 1 723 kronor.

Förslaget är en del av budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet. Regeringen avser att återkomma med lagförslag i frågan under 2018.

Regeringen har sedan tidigare lämnat förslag om en differentiering av underhållsstödets belopp genom att höja det för barn som är 15 år och äldre, vilket föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 12: Ekonomisk familjepolitik.

Pressmeddelande: Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.