Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom sjukvårdsområdet budgetpropositionen 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Här kan du läsa om några av förslagen inom sjukvårdsområdet. Samtliga förslag finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Patientmiljard - skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt

Regeringen vill stödja införandet av en skärpt vårdgaranti inom primärvården och därmed förbättra tillgängligheten för patienterna. En miljard tillförs årligen 2018-2021. Den så kallade patientmiljarden ska också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Det är särskilt viktigt för patienter med komplexa vårdbehov och många vårdkontakter.

Goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal

Regeringen satsar på att stimulera goda förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter. När personal får mer tid för vård och omvårdnad av patienterna stärks patientsäkerheten. Under 2018–2021 tillförs två miljarder kronor årligen för detta ändamål.

Stärkt förlossningsvård

För att möta problem och brister i förlossningsvården föreslår regeringen att den nuvarande satsningen utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården. Detta tillskott är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som uppgår till 400 miljoner kronor årligen fram till 2019.

Pressmeddelande: En miljard per år till förlossningsvården

Höjt allmänt tandvårdsbidrag

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett viktigt grundstöd och ett incitament för regelbundna besök och för att minska individens framtida tandvårdsbehov. För att ytterligare stimulera till regelbundna besök i förebyggande syfte avser regeringen att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 23-29 år, från 150 till 300 kronor för gruppen 30-64 år och från 300 kronor till 600 kronor för gruppen 65 år eller äldre.

Tandvård är idag avgiftsfri för personer till och med det år de fyller 21, men kommer successivt utökas till 23 år fram till 2019. Regeringen avsätter 531 miljoner kronor för 2018 och därefter 750 miljoner kronor per år. Förändringen träder i kraft den 15 april 2018.

Pressmeddelande: Fler ska ha råd att gå till tandläkaren

Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

För att ingen kvinna ska behöva avstå gynekologisk cellprovtagning av ekonomiska skäl genomför regeringen en satsning på avgiftsfri livmoderhalscancerscreening. Screeningen ska genomföras i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Landstingen ska kompenseras med 141 miljoner kronor per år. Ändringen träder ikraft den 1 januari 2018.

Pressmeddelande: Avgiftsfri screening för livmoderhalscancer

Förbättrad psykisk hälsa

Regeringen gör bedömningen att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen förstärker därför arbetet med psykisk hälsa med 650 miljoner kronor för 2018 och avser att stärka arbetet med 1 150 miljoner kronor per år 2019 och 2020.

Satsningen görs i syfte att förstärka första linjens vård samt den specialiserade psykiatrin. Primärvårdens kapacitet och kompetens behöver stärkas inom området psykisk ohälsa och delar av den utökade satsningen ska därför användas till att utveckla första linjens psykiatri för både barn och vuxna. Med tanke på att många asylsökande och nyanlända barn och unga lider av psykisk ohälsa ska 50 miljoner kronor inom satsningen riktas mot denna målgrupp.

Regeringen beräknar att avsätta totalt drygt 1,7 miljarder kronor 2018 för att förbättra den psykiska hälsan. För 2019 beräknas drygt 2,2 miljarder kronor och 2020 knappt 2 miljarder kronor.

Förstärkt barnhälsovård

Regeringen vill öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa. För detta avsätts 137 miljoner kronor per år 2018–2020. Medlen ska även användas för att utveckla arbetet med information och kommunikation om vacciner, för att kunna utöka vaccinationsgraden. Dessutom avser regeringen fatta beslut om att utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn med vaccination mot rotavirus.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genvägar