Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom området social omsorg–budgetpropositionen 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom social omsorg. Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Avgiftsfria lovaktiviteter och simskola

Regeringen satsar på kostnadsfria sommarlovsaktiviteteter och kostnadsfria aktiviteter under skollov.

För åren 2018 till 2020 avser regeringen anslå 250 miljoner kronor om året så att kommunerna ska kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter under skollov.

Det är vanligare att barn med socioekonomiskt svagare bakgrund inte kan simma. Regeringen avser därför göra det möjligt för kommunerna att erbjuda kostnadsfri simskola för barn. För detta avser regeringen från 2018 stödja kommunerna med 300 miljoner kronor om året.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Pressmeddelande: Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter

Främja trygghet i hemmet – stöd till en samordnad vård och omsorg för äldre med stora vård- och omsorgsbehov

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många aktörer. Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen samordnas.

I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte sällan i patientens hem. Det blir därför en utmaning att samordna landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras.

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under åren 2018 till 2020.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Förebyggande av fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det förebyggande arbetet.

Arbetet omfattar spridning av kunskap till allmänhet och riskgrupper om vad kvinnor och män kan göra för att själva undvika en fallolycka. Satsningen omfattar också spridning av kunskaper och stöd till kommunerna om hur de kan arbeta för att minska antalet fallolyckor.

Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts under åren 2018 till 2020 för fortsatt fallpreventivt arbete.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Stärkt bemanning och kvalitetsutveckling i barn- och ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020 avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Platsbrist råder. Situationen har försvårat förutsättningarna för SiS att särskilja vården efter behov.

Den ökade efterfrågan förklaras av det stora antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige.

För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka SiS förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Statlig satsning mot akut hemlöshet

Från 2018 till 2021 stödjer regeringen kommunerna med 25 miljoner kronor om året för deras arbete mot akut hemlöshet.

Förslaget finns presenterat i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.