Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Budgeten för 2018 på fem minuter

Publicerad

Samhällsbygget – investera för framtiden.
Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.

- Sverige och svensk ekonomi är i en styrkeposition. Underskott har vänts till stora överskott. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. Det gemensamma samhällsbygget ska framtidssäkras. Så skapas framtidstro, hopp och trygghet, säger finansminister Magdalena Andersson.

Svensk ekonomi är stark

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet
  • Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i Europa.
  • Sysselsättningsgraden stiger snabbt och är nu den högsta på 25 år – den högsta som någonsin uppmätts i EU.
  • Arbetslösheten minskar och beräknas ligga under 6 procent nästa år.
  • De offentliga finanserna – dvs. kommunernas, pensionssystemets och statens ekonomi – är starka och har visat överskott alla år sedan regeringen tillträdde. De väntas visa överskott även de kommande åren.
  • Statsskulden har minskat och är som andel av BNP tillbaka på samma nivå som på slutet av 1970-talet.

Alla ska få ta del av styrkan i ekonomin

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Sveriges nya ekonomiska styrka ska komma alla till del samtidigt som regeringen betalar av på statsskulden. Det nya ekonomiska läget ska användas till att stärka den ekonomiska jämlikheten och att bekämpa arbetslösheten. I höstbudgeten föreslår därför regeringen reformer på 43,8 miljarder för nästa år.

Reformer och finansiering
Miljarder kronor
 201820192020
Alla som kan jobba ska jobba 7,3 10,1 11,4
Mer jämlik skola 2,4 4,6 7,0
Världens första fossilfria välfärdsnation 5,0 7,9 10,0
Välfärden ska stärkas 7,8 13,6 18,9
Styrkan i svensk ekonomi ska komma alla till del 11,9 18,5 22,9
Sverige ska vara tryggt 6,7 8,3 9,7
Övriga reformer 2,7 1,9 2,0
Summa reformer 43,8 64,8 81,7
Summa finansiering 3,4 4,9 8,8

Budgetförslaget i siffror

Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Resultat av regeringens politik

  • Tillväxten i Sverige är 0,5 procentenheter högre per år
  • Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta på 25 år och 200 000 fler går till ett arbete
  • Fler lärare och mindre barngrupper – idag är det 20 000 fler anställda i skolan
  • Över 1 000 nya lokala klimatprojekt väntas bidra med minskade koldioxidutsläpp
  • Sverige rankas som ledande i klimatomställningsarbetet

Nästa steg - riksdagsbehandling av budgetförslaget

När regeringen har lämnat sitt budgetförslag till riksdagen påbörjas riksdagsbehandlingen. Riksdagens behandling av budgetförslaget är uppdelad i två olika steg:

Steg 1: Först beslutar riksdagen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska ramarna för statens budget. Beslutet om de ekonomiska ramarna - de så kallade utgiftsramarna - är sedan styrande för den fortsatta riksdagsbehandlingen på så sätt att utgiftsramarna inte får överskridas. Det här första riksdagsbeslutet brukar kallas för rambeslutet.

Steg 2: I det andra steget tar riksdagen ställning till hur utgifterna ska fördelas inom varje enskilt utgiftsområde, det vill säga hur mycket pengar olika verksamheter ska få. Budgetpropositionen är slutbehandlad när riksdagen har tagit ställning till förslagen för samtliga 27 utgiftsområden. Då sammanställer riksdagen statens budget.

Läs mer om några av regeringens förslag

Unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan
Läkarutbildningen byggs ut
115 miljoner till den fria konsten
Digital satsning på biblioteken för stärkt källkritik
Sänkt skatt för pensionärer
Regeringens hela Sverige-satsning ska lyfta landsbygden
Nya växtsorter för ett förändrat klimat
Kraftfulla satsningar på stärkt rättsväsende och ökad trygghet
Bostadstillägget höjs för 290 000 pensionärer
Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning
Polismyndighetens arbetsuppgifter på djurområdet renodlas
Regeringen höjer underhållstödet för äldre barn ytterligare
Höjd habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet
Regeringen stärker kommunernas arbete mot hemlöshet och ger fler möjlighet att snabbare få skuldsanering
Inkomstökningar i budgetpropositionen för 2018
Uppdrag om nattågstrafik till och från Jämtland
5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan
Långsiktig satsning för ett Sverige som håller ihop
Regeringen gör hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor i budgeten
Norrlandsstödet förstärks med 100 miljoner kronor i BP 2018
Tryggare a-kassa
Regeringen föreslår skattereduktion för fackföreningsavgift
Nu höjer vi studiestödet
Kraftig utbyggnad av yrkesutbildning för vuxna
Sverige får sin första nationella scen för barn och unga
Satsningar på jobb och etablering – alla som kan jobba ska jobba
Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan
Investeringar för fler jobb
Regeringen föreslår minskade kostnader för första medarbetaren och skattelättnader för personaloptioner
Den största klimatsatsningen någonsin
Regeringen förslår ett bonus-malus-system samt bränslebyte för minskade utsläpp från bilar
Fler ska få stöd för att sätta upp solceller på taken
Ökade anslag för att stärka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Regeringen vill att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete
Mer medel till Svenska från dag ett
Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor
Miljonstöd till kostnadsfria lovaktiviteter
Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven
Stor satsning på rent hav
Förändringar avseende tre remitterade skatteförslag
Höjning av studiemedlen med ca 300 kronor
Långsiktig satsning för att minska industrins utsläpp av växthusgaser
Förslag om avskaffad reklamskatt
Sverige i ett nytt ekonomiskt läge
Historisk satsning på polisen
Regeringen satsar 200 miljoner på att förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser
Försvarsuppgörelse stärker försvaret med 2,7 miljarder per år
Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola
500 miljoner till kommuner och landsting som särskilt bidrar till att minska arbetslösheten
Regeringen föreslår insatser mot plast i haven
Välfärdspaket med miljarder till landstingen
Miljö- och energiskattepaket inför höstbudgeten
Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren
Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
Uppräkningen av skiktgränserna för statlig inkomstskatt 2018 begränsas och den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs
Höjt transporttillägg: Regeringen vill sätta stopp för spritbussar
Skatteförslag inför budgetpropositionen för 2018

Fakta om budgetpropositionen

Regeringens budgetförslag finns samlat i den så kallade budgetpropositionen som bland annat innehåller:
• regeringens plan för ekonomin (finansplanen)
• en bedömning av hur svensk ekonomi och de offentliga finanserna utvecklas
• regeringens förslag till hur statens utgifter ska fördelas
• en beräkning av hur stora statens inkomster väntas bli de kommande åren

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.