Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Patientmiljard för snabb vård

Publicerad Uppdaterad

Foto: Staffan Larsson/Regeringskansliet

En bra sjukvård för alla – oavsett vem du är eller var du bor – är en grundbult i den svenska modellen. Sjukvården i Sverige är också i grunden bra med medicinska resultat i världsklass. Men det finns också stora utmaningar, där en är att allt för många får vänta allt för länge på vård. Det är inte acceptabelt.

Tillgängligheten har försämrats under de senaste åren enligt flera av vårdgarantins mått. Det är allvarligt.

Sverige har också problem med ojämlikhet i tillgängligheten till vård. Köerna är olika långa i olika delar av landet. Uppfyllnaden av vårdgarantin varierar mellan landsting och mellan sjukhus och köerna är längre för vissa sjukdomar.

Patientmiljard för snabb vård

Regeringen kommer i höstens budgetproposition att satsa en patientmiljard för snabb vård. Den består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

Skärpt vårdgaranti i primärvården

Den som behöver vård ska snabbt få hjälp i primärvården. Därför behöver vårdgarantin utvecklas och skärpas. Dagens vårdgarantigräns ligger på sju dagar för besök i primärvården. Vi vill skärpa den gränsen och fokus bör ligga på att patienten snabbare än idag får rätt vård genom förändrade arbetssätt och förbättrad tillgänglighet. Den enskilde patientens behov ska styra genom att pengarna från patientmiljarden för snabb vård används till ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

Patientkontrakt

Patienter med många vårdkontakter och/eller komplexa behov riskerar idag att falla mellan stolarna och utlämnas till att få hålla ihop sin egen vård. Cirka en miljon patienter och brukare har komplexa samordningsbehov och samtidigt små förutsättningar att vara delaktig i samordningen av sin vård och omsorg. Dessutom saknar patienterna överblick över inplanerade vårdinsatser. Detta skapar en otrygghet hos patienterna.

Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Kontraktet ska bidra till trygghet för patienten i att veta vilka vårdinsatser som är inplanerade och att de kommer att genomföras inom rimlig tid. Hälso- och sjukvården ska bistå patienten med att samordna samtliga vårdkontakter inom primärvård och specialiserad vård och ska säkerställa att den sammanlagda tiden för vård och behandling blir så kort som möjligt samt att patienten blir delaktig i sin vård och kan vara med att utföra planeringen. Genom samverkan mellan vårdgivare och mellan landsting och kommun ska vårdens övergångar samordnas och säkras.

Här kan pengarna från patientmiljarden för snabb vård användas för rekrytering av personal på vårdcentraler och övrig primärvård, för utbildning och etablering av en fast vårdkontakt samt nödvändiga IT-investeringar för att kunna samordna planering, underlätta tidsbokning och följa patientens väg genom vården.

Under 2017 kommer tre landsting med statliga bidrag genomföra en pilotverksamhet med patientkontrakt. Lärdomarna från denna verksamhet ska tas till vara vid utformandet av patientkontrakten.

Regeringens tidigare satsningar

Utöver den del av välfärdsmiljarderna som går till landstingen har regeringen gjort en mängd satsningar för kortare vårdköer:

  • Bemanningsproblem bidrar till ökade köer. Därför gör vi stora insatser kring kompetensförsörjningen:
    • Regeringen tillför mer resurser, genom höjda generella statsbidrag och en särskild professionsmiljard som ska förbättra möjligheterna att få tag i rätt kompetens. 300 miljoner av professionsmiljarden är öronmärkt för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, exempelvis genom studielön.
    • Vi har byggt ut utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska, samt fortsätter den stegvisa utbyggnad av läkarutbildningen som påbörjades föregående mandatperiod.
    • De statliga myndigheterna på området har fått flera olika uppdrag för att åstadkomma förbättrad samverkan och utveckla det nationella planeringsstödet för vårdens personalbehov.
  • Regeringen satsar på en mer jämlik och tillgänglig cancervård med två miljarder kronor under mandatperioden. Vi gör också satsningar för att förbättra tillgängligheten i förlossningsvården och för bättre vård för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla uppföljningen av tillgängligheten i vården. De ska bland annat analysera varför tillgängligheten till vården skiljer sig mellan olika delar av landet och vad konsekvenserna blir. Tillgängligheten är också en viktig del i regeringens överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting på sjukvårdsområdet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.