Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen förstärker bemanningen i den sociala barn- och ungdomsvården

Publicerad

Tillsammans med Vänsterpartiet förstärker regeringen den befintliga miljardsatsningen för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Utöver de 250 miljoner kronor årligen 2016-2019 tillskjuter regeringen nu ytterligare 150 miljoner i år till ökad bemanning. Det innebär att totalt får kommunerna 360 miljoner i år till att anställa fler socialsekreterare, assistenter och arbetsledare. 40 miljoner är avsedda för andra kvalitetshöjande insatser.

En av socialtjänstens svåraste uppgifter

Arbetet med flickor och pojkar som far illa eller riskerar att fara illa är en av socialtjänstens svåraste uppgifter. Samtidigt har den ansträngda situation som varit inom socialtjänsten under lång tid bidragit till svårigheter att rekrytera och behålla erfaren personal och till tidsbrist och stress i arbetet.

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som har ansökt om asyl i Sverige har inneburit ytterligare utmaningar för socialtjänsten.

Det är angeläget att vända utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete. En grundförutsättning för detta är stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Därför är det viktigt att satsa på ökad bemanning och långsiktiga anställningar. Utvecklingen har dock vänt.

Fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer

Stimulansmedlen är avsedda för den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövande verksamheter och får användas till:

  • att öka antalet socialsekreterare
  • att öka antalet arbetsledare
  • att öka antalet administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning

Kommunerna får avgöra hur medlen ska disponeras mellan dessa ändamål. Medlen får dock inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet ska då vara att bygga upp stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Satsningen är ettårig

Regeringens satsningar i vårändringsbudgeten är ettåriga. Alla utgiftsreformer omfattar bara 2017. Bedömningar av resurser inför åren framöver återkommer regeringen som vanligt till i budgetpropositionen i höst.

Brist på socialsekreterare

Det råder inte brist på socionomer men de väljer i för liten omfattning att arbeta inom socialtjänstens myndighetsutövning. Regeringen är medveten om att det i vissa kommuner kan vara svårt att rekrytera socialsekreterare. Förhoppningen är att medlen ska bidra till bättre arbetsförhållanden och att det därmed blir lättare att rekrytera. Dessutom får medlen också användas till att öka antalet arbetsledare och administratörer, vilket på sikt kan bidra till att underlätta rekryteringen av socialsekreterare.

Pengarna ska göra större skillnad

Regeringen ökar nu medlen med ytterligare 150 miljoner i år för att de ska göra större skillnad. Regeringen är övertygad om att kommunerna kommer att ha nytta av medlen och använda dem väl för att satsa på ökad stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Den fördelningsnyckel som kommer att användas bygger på antalet uppskattade ärenden i den sociala barn- och ungdomsvården och andel uppskattade ärenden i relation till antalet barn och unga i kommunen, samt andel av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning. Det innebär att för vissa kommuner kommer pengarna kunna göra stor skillnad. Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp satsningen.

Sammanfattning av förslaget

Regeringen kommer i vårändringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, tillskjuta ytterligare 150 miljoner för ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården. Det innebär att i år blir satsningen totalt 360 miljoner för ökad bemanning och 40 miljoner för kvalitetshöjande insatser.

  • Den sociala barn- och ungdomsvården var i ett skört läge när regeringen tillträdde. Den sociala barn- och ungdomsvården utgör det yttersta skyddsnätet för barn och unga i utsatta situationer och måste fungera väl och ha förutsättningar för sitt viktiga uppdrag.

  • Regeringen har sedan tillträdet gjort en mängd åtgärder för att vända utvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och förbättra förutsättningarna att göra ett bra arbete. En grundförutsättning för detta är stabilitet och kontinuitet i verksamheten. Därför är det viktigt att satsa på ökad bemanning och långsiktiga anställningar.

  • Det är idag en god tillgång på socionomer men för få vill jobba i den sociala barn- och ungdomsvården. En trolig orsak till det är att det är tuffa arbetsvillkor och en pressad arbetssituation.

  • Det är en oerhört angelägen för regeringen att stötta kommunerna i att vända utvecklingen. För första gången gjordes en direkt satsning på ökad bemanning i den sociala barn och ungdomsvården genom den bemanningssatsning regeringen beslutat om och som löper under fyra år, 2016-2019. Socialstyrelsen ska i detta syfte fördela 210 000 000 kronor årligen till kommunerna under år 2016–2019.

  • Uppdraget är en del av den miljardsatsning som regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården.

  • Nu förstärker vi den satsningen med ytterligare 150 miljoner kronor i år för då vi ser att det behövs rejäla tag och resurstillskott för att hjälpa kommunerna att fortsätta den positiva utvecklingen som påbörjats.

  • Medlen kan, precis som i den nuvarande satsningen, användas för att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och administrativ personal för att frigöra tid för socialsekreterare och arbetsledare. 360 miljoner kronor räcker till ungefär 640 socialsekreterare.  

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.