Regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Publicerad Uppdaterad

Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet.

Ung kvinna med keps och skateboard
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet. Foto: Folio/Regeringskansliet

– Samhället ska se ytterst allvarligt på alla former av hedersrelaterat våld och förtryck, och det måste komma till uttryck i straffrätten säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Satsningen innefattar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Åtgärderna sker inom ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Långsiktigt reformprogram

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens sexualitet är hela familjens angelägenhet.

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder.

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden. I regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation ger regeringen därför bland annat stöd åt jämställdhetsarbetet för att utmana hedersnormerna. Regeringen avser att specifikt stödja utvecklingen av våldsförebyggande insatser riktade till pojkar och unga män i en hederskontext.

Nationell strategi mot våld och förtryck

Regeringen har lagt fram en jämställdhetspolitisk skrivelse; Makt mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid. Skrivelsen innehåller en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategins fyra målsättningar är:

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
  • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
  • Effektivare brottsbekämpning.
  • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Strategin och samtliga målsättningar fokuserar tydligt på det våldsförebyggande arbetet. Det handlar bland annat om arbete för att motverka destruktiva normer kopplade till maskulinitet och våld. Det lyfter också vikten av mäns delaktighet för att uppnå en förändring.

Strategin gäller på tio år och började gälla den 1 januari 2017.

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och förbättrad statistik kring könsstympning

År 2014 infördes nya bestämmelser för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott kom till: äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Försök och förberedelse till äktenskapstvång kriminaliserades. Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig avskaffades. År 2016 kriminaliserades även stämpling till äktenskapstvång. Sedan den 1 januari 2019 gäller också skärpta regler för erkännande av utländska äktenskap.

Straffansvar har förts in för underlåtenhet att förhindra bland annat könsstympning. En ny klassifikationskod för statistik relaterad till könsstympning infördes 2015. Det kommer att göra det enklare att i Socialstyrelsens hälsodataregister identifiera antalet vårdtillfällen med anknytning till ingreppet.

En utredning har haft i uppdrag att undersöka om det finns behov av ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. I slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) görs bedömningen att en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas. Betänkandet innehåller också förslag på bl.a. en ny särskild straffbestämmelse om barnäktenskap och införandet av ett utrese­förbud för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas. Det föreslås även att utreseförbudet ska vara straffsanktionerat på så sätt att den som bryter mot utreseförbudet eller främjar en sådan resa ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst ett år samt att möjligheterna att erhålla och inneha pass ska kunna inskränkas.

Den 18 juli 2019 tillsatte regeringen utredningen Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (dir. 2019:43). Utredningen ska bl.a. analysera och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning, som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen ska även analysera om minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning bör höjas samt vissa frågor om kontaktförbud. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september 2020. Till särskild utredare har riksåklagaren Petra Lundh utsetts.

För mer information se länkar i högerspalten.

Så vill regeringen motverka hedersförtryck

I arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete.