Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s globala strategi, migration och Tunisien diskuteras på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts i Luxemburg 17 oktober står EU:s globala strategi, migration och Tunisien på dagordningen för diskussioner och, i vissa fall, beslut om rådsslutsatser.

Margot Wallström
EU:s utrikesråd träffas den 17 oktober för att diskutera EU:s globala strategi och migrationsfrågor. EU:s stöd till Tunisien står också på dagordningen. Utrikesminister Margot Wallström deltar i mötet. Foto: Sverige Eu-representation

EU:s globala strategi

Regeringen välkomnar den globala strategin som HR/VP presenterade för Europeiska rådet i juni. Den globala strategin ska utgöra plattformen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik under de kommande åren.

Regeringen anser att strategin ger ett gott underlag för en höjd ambitionsnivå inom EU av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Det är angeläget att säkerställa medlemsstaternas ägarskap av strategin och verkar aktivt för detta också i genomförandefasen. Regeringen kommer också att verka för att de beslut som tas ska bidra till en ökad sammanhållning inom EU. Vad gäller de säkerhets- och försvarspolitiska frågorna är regeringens utgångspunkt att utvecklingen måste ske inom ramen för Lissabonfördraget.

Migration

Utrikesministrarna förväntas ha en förberedande diskussion inför ER i oktober om externa aspekter av migration samt diskutera uppföljningen av FN-toppmötet om migrations- och flyktingströmmar den 19 september och det amerikanska flyktingtoppmötet den 20 september.

Regeringen stöder arbetet inom partnerskapsramen med tredjeländer vad gäller migrationsagendan. De skräddarsydda landpaketeten utgör kärnan i arbetet och fokuserar primärt på samarbete kring återvändande, människosmuggling och irreguljär migration och innebär en mycket viktig satsning för att uppnå förbättring inom dessa områden. Regeringen välkomnar de viktiga steg som nu tagits och betonar vikten av gemensamt ägarskap och genuint partnerskap med dessa tredjeländer.

Tunisien

Till grund för diskussionen ligger utrikestjänstens och kommissionens gemensamma meddelande om stärkt EU-stöd för Tunisien som antogs den 29 september.

Utrikesminister Margot Wallström deltar i rådsmötet.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om mötet 17 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC