Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

En feministisk regering ser till att beslut leder till ökad jämställdhet

Publicerad

Nedan redovisas ett urval av reformer och förslag som bidrar till ökad jämställdhet och som presenteras i Budgetpropositionen 2017.

Ny jämställdhetsmyndighet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet, som ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. För att regeringen ska kunna säkerställa att jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag i styrningen av myndigheter och verksamheter krävs en permanent struktur på nationell nivå. Jämställdhetsmyndighetens arbete ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt regeringens delmål kopplat till detta. Den närmare organisationen, ansvarsfördelningen samt gränssnitt och samarbete med existerande strukturer kommer att tas fram inom ramen för en organisationskommitté. Myndigheten ska vara verksam från och med början av 2018.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

En nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor för de kommande tio åren kommer att presenteras under hösten 2016. Mäns fysiska, sexuella och psykiska våld mot kvinnor och flickor är ett allvarligt hinder för jämställdhet och för kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna och ett av de yttersta uttrycken för ojämställdheten. Den nationella strategin avseende mäns våld mot kvinnor som kommer att presenteras syftar till att stärka regeringens strategiska arbete på området långsiktigt och prioritera förebyggande arbete. I strategin kommer våld i nära relationer och ett intersektionellt perspektiv att beaktas. De samlade åtgärderna på området omfattar över 900 miljoner kronor för perioden 2017-2020 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Satsningar på kvinnors hälsa och sexuella rättigheter

Att förbättra vården till kvinnor är ett prioriterat arbete för regeringen, både ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Regeringens bedömning är att satsningar på att stärka bemanningen och kompetensförsörjningen inom förlossningsvården och den hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa är angelägna. Därför avsätts 400 miljoner kr årligen till förlossningsvården och 130 miljoner kronor årligen till primärvården i syfte att stärka kvinnors hälsa. För att värna unga kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter utan oönskade graviditeter föreslår regeringen även att preventivmedel inom läkemedelsförmånerna ska erbjudas kostnadsfritt till personer under 21 år. Till detta avsätter regeringen 27 miljoner kronor per år från och med. 2017.

Avgiftsfri öppenvård för personer över 85 år

Regeringen föreslår att öppenvård inom högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för personer som är 85 år eller äldre. Reformens syfte är att förbättra hälsan hos äldre som har ett omfattande behov av hälso- och sjukvård. Reformen främjar grupper som har en relativt sett svagare ekonomi och bedöms därför kunna leda till en mer jämlik och jämställd vård. Då kvinnor i genomsnitt lever längre än män, utgörs den övervägande delen i denna grupp av kvinnor och majoriteten av dem som kommer att ta del av satsningen kommer därmed att vara kvinnor.  Regeringen avsätter 200 miljoner kronor per år från och med 2017 till detta.

Fortsatt modernisering av föräldraförsäkringen

Under 2016 har regeringen infört en tredje reserverad månad för uttag av föräldraförsäkringen. Syftet är att uppmuntra ett jämnare ansvarstagande av uttag av föräldraförsäkringsdagar och därmed bidra till ökad jämställdhet i såväl föräldraskapet som på arbetsmarknaden. För att fortsätta utvecklingen mot ett jämställt föräldraskap har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring som bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Föräldraförsäkringen ska utformas så att den fungerar väl oavsett familjekonstellation och skapar förutsättningar för ett jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn. Utredningen ska delredovisas senast den 31 oktober 2016 och uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Stöd till tjej- och kvinnojourer

För att stärka de ideella tjej- och kvinnojourernas arbete har regeringen beslutat att avsätta 100 miljoner kronor per år 2016-2019. Syftet är att stödet ska bidra till ökad långsiktighet och bättre planeringsförutsättningar för de aktuella tjej- och kvinnojourerna.

Förslag om ny lagstiftning för jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

Regeringen har tidigare meddelat att andelen kvinnor bland styrelseledamöterna i börsbolagen borde uppgå till minst 40 procent och andelen män högst 60 procent efter bolagsstämmorna år 2016. Då ojämställdheten i bolagsstyrelser istället kvarstår remitterar regeringen nu ett lagförslag som syftar till att kvinnor ska få samma möjlighet som män att få uppdrag som styrelseledamot i landets största bolag. Ett bakomliggande motiv är att kvinnors kompetens och erfarenheter naturligt ska tas till vara av bolagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Årliga lönekartläggningar för att minska lönegapet mellan kvinnor och män

Att kunna identifiera och korrigera osakliga löneskillnader är en viktig del i ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Trots att kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts och deras förutsättningar för ekonomisk självständighet har ökat, finns det fortfarande ett lönegap som enligt regeringen är ett tydligt uttryck för kvinnors och mäns olika möjligheter i arbetslivet. Regeringen har beslutat att lönekartläggningar ska göras årligen, och att arbetsgivare med minst tio anställda varje år skriftligen ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1 januari 2017.

Satsning på kvinnors deltagande i internationell fredsdiplomati

En viktig prioritering för regeringens feministiska utrikespolitik är att stärka kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser. Därför föreslår regeringen ökade anslag till en satsning på fredsdiplomati med fokus bland annat på kvinnors roll som fredsaktörer i konfliktförebyggande arbete, medling och dialog, säkerhetspolitisk analys och dialog samt fredsfrämjande insatser.

Ny ambassadör mot människohandel

I syfte att uppnå en ambitionshöjning i frågor kring människohandel har regeringen utnämnt en ambassadör mot människohandel. I ambassadörens uppdrag ingår därför att driva på och stärka jämställdhetsperspektivet i det internationella arbetet mot människohandel, bland annat genom att sprida kunskap och erfarenheter om den svenska lagstiftningen avseende förbudet av köp av sexuella tjänster.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.

Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017