Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2017 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslag inom Socialdepartementets ansvar.

Foto: Folio Bildbyrå / Christian Ferm

Pressmeddelande: Budgetreformer för ökad välfärd och trygghet

Barnets rättigheter

Regeringen avser att inom barnrättspolitiken under 2017 särskilt lyfta fram bland annat följande områden:

 • Ett strategiskt och systematiskt arbete på internationell, nationell, regional och lokal nivå för att tillförsäkra barn deras rättigheter.
 • Ett strategiskt och systematiskt arbete på för att tillförsäkra barn deras rättigheter.
 • Fortsätta arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag.
 • Skydd av barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp. Skydd av barn mot våld.

Folkhälsa och sjukvård

Reformer för ökad trygghet och välfärd i budget 2017 inom folkhälsa och sjukvård

Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken.

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom folkhälso- och sjukvårdsområdet

Budgetsatsning på tandvård för äldre

I regeringens budget för 2017 föreslås att det så kallade allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs för äldre mellan 65-74 år från dagens 150 kronor per år till 300 kronor per år.

Pressmeddelande: Budgetsatsning på tandvård för äldre

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har en viktig roll när det gäller finansiering av forskning om hälso- och sjukvård samt socialtjänst och bör därför tillföras en successiv anslagsökning från och med 2017 upp till 175 miljoner kronor 2020 för att bidra till att dels förbättra kunskapsläget inom socialtjänsten, dels öka kunskapen om styrningen av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Regeringen vill, tillsammans med Vänsterpartiet, göra tre forskningssatsningar för att möta hälsoutmaningen och kommer föreslå att Vetenskapsrådets forskningsanslag ska successivt öka från och med 2017 till att 2020 tillföras 115 miljoner kronor.

Det handlar för det första om en satsning på en nationell forskningsinfrastruktur för insamlande och bevarande av biologiskt material från människor i biobanker. Dessutom föreslås en satsning för tvärsektoriell registerbaserad forskning. För det andra görs dels en förstärkning av klinisk behandlingsforskning, dels en stimulans av samverkan inom forskning och innovation med fokus på folksjukdomar och diagnoser. Den tredje satsningen för att möta hälsoutmaningen handlar om att stärka både grundforskning och tillämpad forskning för att hindra spridningen av antibiotikaresistenta bakterier som är ett allvarligt globalt hälsohot.

Satsning på forskning om stora samhällsutmaningar

Idrott

Ytterligare medel till idrottsverksamhet för asylsökande

Idrottsrörelsen har visat en god kapacitet att bistå i att erbjuda sysselsättning och sammanhang för personer som nyss kommit till Sverige. Regeringen bedömer att idrottsrörelsen är en viktig aktör för att ge asylsökande och nyanlända möjligheter till en meningsfull fritid och tillfälle att etablera kontakter i det svenska samhället. Det är därför angeläget att tillföra ytterligare medel till idrotten för att därigenom möjliggöra en snabb utveckling av insatser och verksamhet som är tillgängliga för asylsökande. Regeringen föreslår därför att anslaget för stöd till idrotten ökas med 20 miljoner kronor 2016.

Reformprogram för minskad segregation

För att minska segregation och klyftor kommer regeringen att utveckla ett långsiktigt reformprogram. Syftet är att lyfta socialt utsatta områden och att bidra till att bryta segregationsmekanismer strukturellt.

Reformprogrammet kommer att pågå under åren 2017–2025 och en del i programmet är insatser för att möjliggöra fler idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden. För att skapa varaktighet och självförsörjning av ledare är avsikten att erbjuda de boende utbildning i föreningskunskap och ledarutveckling. En förutsättning för framgång är idrottsrörelsens engagemang på olika nivåer och medel har därför särskilt föreslagits för ändamålet med 14 miljoner kronor per år de inledande tre åren, därefter 18 miljoner kronor per år de nästkommande sex åren. 

Jämställdhet

Regeringen avser att inrätta en jämställdhetsmyndighet

I budgetpropositionen anger regeringen att den avser inrätta en jämställdhetsmyndighet. Myndigheten ska bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Under hösten kommer regeringen även att presentera en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor, i den jämställdhetspolitiska skrivelsen. Strategin kommer att innehålla ett åtgärdsprogram för 2017-2020, för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar budgetnyheter inom jämställdhetsområdet

Socialförsäkringar

Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen stort på att stärka de gemensamma försäkringarna genom satsningar på 2 miljarder fram till 2018. Budgetpropositionen för 2017 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 • Höjd sjuk- och aktivitetsersättning
 • Höjning av bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
 • Höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag
 • Höjning av underhållsstödet för äldre barn
 • Höjning av flerbarnstillägget

Pressmeddelande: Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget

Artikel: Reformer för ökad välfärd och trygghet i budget 2017 inom socialförsäkringar

Social omsorg

Ökade resurser till Statens institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse behöver utöka an­talet platser i sin verksamhet. Orsaken till detta är en större efterfrågan, som hänger samman med att gruppen som kan bli aktuell för vård inom Statens institutionsstyrelse har blivit större. Inom ungdomsvården förklaras ökningen av antalet ensamkommande barn och ungdomar har ökat och av större barnkullar i de ålders­grupper som kan behöva komma i kontakt med ungdomsvården vid myndigheten.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 40 miljoner kronor 2017 och beräknar att anslaget bör ökas med ytterligare 10 miljoner kronor från och med 2018.

Socialtjänstassistenter stöder socialsekreterare

Det finns behov av att öka antalet administratörer inom socialtjänsten för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.

En majoritet av kommunerna anser att delar av socialsekreterarnas arbetsuppgifter kan utföras av andra. Arbetsuppgifterna skulle kunna utföras av exempelvis nyanlända kvinnor och män och personer med svag ställning på arbetsmarknaden Även här finns möjligheter för kommunerna att i samarbete med Arbetsförmedlingen främja ökad sysselsättning inom ramen för exempelvis befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

 

Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Bristen på utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen är ett växande problem som parterna och regeringen har ett gemensamt ansvar för att lösa. Den omsorg vi visar våra äldre är ett tecken på hur stark vår välfärd är.

Den 16 september presenterar regeringen tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

Debattartikel: Så ska fler arbetslösa få jobb och äldreomsorgen stärkas

Pressmeddelande: Ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen

Socialdepartementets utgiftsområden i budgetpropositionen 2017

Socialdepartementets utgiftsområden i budgetpropositionen finns i:

 • utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg,
 • utgiftsområde 10, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning,
 • utgiftsområde 11, ekonomisk trygghet vid ålderdom,
 • utgiftsområde 12, ekonomisk trygghet för familjer och barn,
 • utgiftsområde 13, integration och jämställdhet och
 • utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Mer om budgeten för 2017

Den 20 september 2016 lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.