Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Många stora frågor när Ekofin möts den 17 juni

Publicerad

En diger dagordning väntar EU:s finansministrar när de träffas den 17 juni i Luxemburg. Ministrarna förväntas komma överens om direktivet mot skatteundandraganden. På dagordningen står också kampen mot finansiering av terrorism och förberedelser av Europeiska rådets möte den 28-29 juni. Ministrarna ska bland annat också anta EU-kommissionens landsspecifika rekommendationer och slutsatser om att stärka bankunionen.

Magdalena Andersson
EU:s finansministrar har många frågor att ta ställning till när de träffas den 17 juni. En av regeringens viktigaste prioriteringar är att direktivet om skatteundandragande antas. Finansminister Magdalena Andersson deltar för Sveriges räkning. Bilden är från ett tidigare möte med EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin. Foto: EU-representationen, Anna Lund

Motverkande av skatteflykt

Åtgärder mot skatteflykt av företag har behandlats av EU:s finansministrar ett flertal gånger under det gångna året. Tillsammans utgör de ett helt paket av åtgärder. En viktig del av detta är direktivet om skatteundandragande som motverkar urholkning av skattebasen och överföring av vinster. När EU:s finansministrar möttes 25 maj låg ett utkast till direktivet på bordet. Efter en intensiv debatt beslutade Ekofin att återkomma till utkastet på mötet den 17 juni. Förslaget är en kompromiss som i huvudsak överensstämmer med OECD:s rekommendationer i kampen mot skattebaserosion och flytt av vinster.

Regeringen stödjer arbetet mot skatteflykt och skatteundandragande med förbehållet att harmoniserade EU-regler måste vägas mot nationella befogenheter på området. Regeringen lägger vikt vid OECD:s rekommendationer om hur skatteundandragande bör motverkas och står bakom kompromissförslaget till direktiv.

En starkare bankunion

Ekofin väntas anta rådsslutsatser om det fortsatta arbetet med förslaget om en gemensam insättningsgaranti och riskreducerande åtgärder i banksektorn.

Sverige deltar inte i bankunionen men regeringens ståndpunkt är att en väl fungerande bankunion är positiv för finansiell stabilitet i Sverige.

Europeiska terminens landsrekommendationer

Ekofin ska godkänna terminens landsspecifika rekommendationer från EU-kommissionen innan dessa tas upp på Europeiska rådets möte i juni.

Regeringen ställer sig bakom de rekommendationer som ges till medlemsländerna.

Diskussion om omvänd skattskyldighet

Enligt EU:s momsdirektiv är det möjligt att för vissa situationer tillämpa en ordning med omvänd skattskyldighet. Ordningen innebär att köparen istället för säljaren betalar momsen vid försäljningen av varor och tjänster. Detta kan vara en motåtgärd i sektorer som är särskilt utsatta för momsbedrägeri. Sverige tillämpar detta på exempelvis byggtjänster. Några medlemsstater vill få möjlighet att avvika från direktivet och tillämpa omvänd skattskyldighet i större omfattning. EU-kommissionen kommer på mötet att presentera en preliminär analys av vad konsekvenserna kan bli om några medlemsstater tillåts göra detta.

Regeringen ställer sig inte bakom generell omvänd skattskyldighet eftersom det bland annat ökar företagens administrativa börda.

Kampen mot finansiering av terrorism

EU-kommissionen kommer att presentera en lägesrapport om arbetet med åtgärder för att förhindra finansiering av terrorism. Det handlar bland annat om ökad kontroll av virtuella valutor och förstärkt kännedom om kunder i ekonomiska relationer med högriskländer utanför EU och förbättrat samarbete mellan finansunderrättelsetjänster. En viktig del är att det fjärde penningtvättsdirektivet genomförs omgående.

Skatt på finansiella transaktioner

Ekofin kommer att få en lägesrapport om pågående förhandlingar om skatt på finansiella transaktioner, FTT, som tio medlemsstater sagt att de vill inleda ett fördjupat samarbete om.

Regeringen är kritisk till en skatt på finansiella transaktioner och deltar inte i det fördjupade samarbetet.

Budgetunderskotten i Cypern, Irland och Slovenien är inte längre alltför stora

Ekofin förväntas stryka de tre medlemsstaterna från listan av länder med alltför stora underskott. Beslutet fattas inom ramen för EU:s finanspolitiska ramverk, stabilitets- och tillväxtpakten.

Regeringen anser att det är viktigt att pakten följs och välkomnar beslutet.

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 28-29 juni

Ekofin kommer också att förbereda andra frågor relaterade till Europeiska rådets möte senare i juni. Bland annat ska ministrarna diskutera förslag om nationella konkurrenskrafts- och produktivitetsnämnder, euroområdets externa representation och investeringar.

Finansminister Magdalena Andersson deltar för Sveriges räkning på Ekofin:s möte.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin