Artikel från Kulturdepartementet

Dialog med civilsamhället kring flyktingsituationen

Publicerad

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, har sedan en tid tillbaka möten med det civila samhällets organisationer.

Per Olsson Fridh
Statssekreterare Per Olsson Fridh har sedan en tid tillbaka regelbundna möten med det civila samhällets organisationer för att diskutera flyktingsituationen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Berätta om bakgrunden och syftet med dessa möten.

Jag håller sedan några veckor tillbaka regelbundna möten med organisationer från det civila samhället med anledning av den pågående flyktingsituationen. Syftet är att lyssna till organisationernas erfarenheter i deras arbete med flyktingfrågan och att ge dem information om regeringens och myndigheternas arbete. Mötena ska också utgöra ett forum för de frågeställningar som organisationerna vill diskutera.

Vi behöver säkerställa att samverkan mellan regeringen och berörda myndigheter fungerar för civila samhällets organisationer.  Vi behöver också samverka mellan berörda aktörer för att hantera situationen på både lång och kort sikt.

Hur ofta äger mötena rum?

Det första mötet höll jag onsdagen den 4 november. Därefter har vi planerat in möten varannan vecka fram till januari. Vi ska fortsätta med dessa möten så länge behoven finns men kanske inte lika ofta som under detta år.

Vilka deltar på mötena?

Från det civila samhället har ett femtontal organisationer varit med vid respektive möte. Det har bland andra varit Röda korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Islamic Relief, Islamiska samarbetsrådet, Frälsningsarmén, föreningar för ensamkommande, asylnätverk med flera. Även tjänstepersoner från berörda departement och representanter från Sveriges kommuner och landsting har deltagit.

Vad diskuterar ni?

Vi försöker hålla oss till olika teman vid mötena. Vid det första mötet samtalade vi om samverkan på nationell och regional nivå. Då var också Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i Stockholm inbjudna.

Vid det andra mötet, som hölls den 18 november, fokuserade vi på ensamkommande barn och unga som just nu kommer till Sverige för att söka asyl. Socialstyrelsen gav en övergripande bild av läget för landets socialtjänster och berättade om uppdrag som myndigheten har fått, till exempel när det gäller att samordna informationsinsatser kring vad det innebär att vara god man, familjehem med mera för ensamkommande barn. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättade om hur de arbetar med tillstånd för HVB-hem. I många kommuner råder dessutom en stor efterfrågan på gode män för ensamkommande barn. Regeringskansliet informerade om läget.

Framöver kommer vi bland annat att diskutera hur man kan arbeta för att förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer även att belysa goda exempel på hur man arbetar runt om i landet för att ge ett bra mottagande till dem som kommer hit på flykt.

Vad hoppas du få ut av dessa möten?

Det finns just nu ett enormt engagemang bland människor och många gör ovärderliga insatser. Men det är också viktigt att inte krafterna slits ut.

För mig är dessa möten bra tillfällen för att fånga upp synpunkter, tankar och behov hos organisationer som arbetar med att möta människor som kommer. Det är också en möjlighet att nå ut med information om vad regeringen och myndigheterna gör inom olika områden.

Jag tror att det är väldigt viktigt att finna bra former för att arbeta tillsammans, självklart med utgångspunkt i våra respektive roller, för att ge människor som kommer till Sverige för att söka asyl ett värdigt och välkomnande mottagande.