Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill skapa förutsättningar för en väl fungerande lönebildning

Publicerad Uppdaterad

Arbetsmarknadens parters ansvar för lönebildningen är en grundpelare i den svenska modellen. Statens roll är att skapa förutsättningar för en väl fungerande lönebildning, som kännetecknas av att mål som hög sysselsättning, god konkurrenskraft, prisstabilitet och god reallönetillväxt är möjliga att förena.

Riksdagen och regeringen påverkar indirekt lönebildningen genom att besluta om regelverk inom vilket parterna kan agera vid avtalsförhandlingar och konflikt.

Regelverket syftar till att främja en lönebildning i samhällsekonomisk balans. Till regelverket hör lagstiftning om till exempel stridsåtgärder, medling och arbetsmiljöskydd för arbetstagarna. Det statliga Medlingsinstitutet utser bland annat medlare vid arbetstvister.

Viktiga lagar

I lagen om medbestämmande i arbetslivet finns regler om stridsåtgärder, tvister och statlig medling.

I förordningen med instruktion för Arbetsdomstolen och förordningen med instruktion för Medlingsinstitutet finns instruktioner för respektive myndighet.

I diskrimineringslagen finns förbud mot lönediskriminering.